Digital föreläsningsserie inom säkerhet

FRÅN GRÅZON TILL SAFE ZONE

Resan mot ett säkrare Sverige AB

VAD?

Från gråzon till safe zone är en unik digital föreläsningsserie i 10 delar där sex av Sveriges främsta profiler inom säkerhet diskuterar, analyserar, problematiserar, omvärldsbevakar och inspirerar kring aktuella säkerhetsfrågor.

Du möter experter inom gråzonsproblematik, hybrida hot, underrättelsehot, terrorism, antagonistiska hot, organiserad brottslighet och mer.

VARFÖR?

Med utgångspunkt i våra föreläsares gedigna erfarenhet från deras olika specialinriktningar är målsättningen höja organisationers säkerhetsmedvetenhet, kompetenshöja och kasta ljus på ett brett spektrum av viktiga säkerhetsrelaterade ämnen som berör oss alla – för ett säkrare Sverige AB.

HUR?

Du som deltagare får tillgång till SRI Academy:s digitala utbildningsplattform och kan sedan ta del av digitala föreläsningar och andra resurser när och var du vill.

När du har slutfört hela programmet får du även ett diplom som visar att du utökat både din kompetens och ditt säkerhetsmedvetande.

Välkommen!

FÖRELÄSNINGAR

Gråzonsproblematik: Vad är det och hur påverkas svenska organisationer idag?

Det pågår en omfattande förändring av den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde.

Begrepp som gråzonsproblematik, hybrida hot och cyberkrigföring används i debatten för att försöka förklara vad det är som händer. I den här föreläsningen beskriver Björn bakgrunden till den pågående utvecklingen, hur de olika begreppen hänger ihop och hur det påverkar civila företag idag.

Föreläsningen vill förmedla en kunskap om att de abstrakta begrepp som används påverkar svenska verksamheter redan idag.

Föreläsare: Björn Marcusson, FHS

Björn Marcusson är kommendörkapten och arbetar som lärare i underrättelsetjänst på Försvarshögskolan (FHS). Han har en omfattande kunskap och erfarenhet om underrättelse- och säkerhetstjänst.

Underrättelsehotet mot Sverige AB och ditt AB: Vilka hotar oss, varför och hur kan vi skydda oss?

Spioneri och underrättelseinhämtning har länge existerat mellan stater men i takt med det försämrade säkerhetspolitiska läget har underrättelse-aktiviteten ökat. I dag är den mer utbredd än tidigare och drabbar i allt större omfattning privat sektor.

Säkerhetspolisen fastslår att underrättelseinhämtningen ökat kraftigt under de senaste åren och att aktörerna har blivit djärvare. Det är flera stater som är involverade och målen går numera långt bortom de militära.
Stefan Kristiansson, tidigare chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, har analyserat den ökade hotbilden mot Sverige.

I den här föreläsningen pratar Stefan om vilka de främsta aktörerna är, hur de agerar och vad vi som land och som enskilda organisationer kan göra för att skydda oss mot detta alltmer omfattande hot.

Föreläsare: Stefan Kristiansson, tidigare C MUST

Generalmajor Stefan Kristiansson har en imponerande karriär inom den svenska Försvarsmakten bakom sig, senast som tidigare chef för MUST, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Den antagonistiske aktören: Vad är drivkrafterna och hur kan vi mota Olle i grind?

I den här föreläsningen pratar terrorexpert Hans Brun om begreppet antagonistiska hot, vad drivkrafterna är hos den antagonistiske aktören och vad dessa hot kan innebära för både Sveriges säkerhet, säkerheten för lokala skyddsvärden och enskilda organisationers säkerhet.

Hans belyser, diskuterar och problematiserar kring skillnaden mellan antagonister på nationell nivå som hotar hela rikets säkerhet och på lokal nivå. Man kan förenklat säga att lokala antagonistiska hot definieras som ”avsiktligt illvilliga och illegala hot som syftar till att skada eller negativt påverka lokalsamhällets skyddsvärden: medborgarnas säkerhet och trygghet, fungerande samhällsinstitutioner och samhällssystem.”

I den här föreläsningen delar Hans även med sig av kunskap och värdefulla råd för att skydda och motverka dessa hot i enskilda organisationer.

Föreläsare: Hans Brun, säkerhets- och terrorexpert

Hans Brun är terrorexpert och en av Sveriges främsta säkerhetsanalytiker med bakgrund från bland annat Försvarshögskolan där han varit verksam på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap och centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS).

Decennier av terrorism i vårt samhälle: Dåtid, nutid, framtid och hur vi kan skydda oss

I den här föreläsningen går terrorexpert Hans Brun igenom grundläggande teori kring terrorism och hur den svenska terrorlagstiftningen är uppbyggd. Med hjälp av historiska och samtida fall kommer Hans att exemplifiera terrorismens roll i vårt samhälle kopplat till den utveckling som skett.

För den som arbetar med säkerhet på antingen nationell- lokal- eller på organisationsnivå är terrorismens utvecklingsskeden och hur utvecklingen förväntas se ut inför kommande år av betydande intresse.

Hans belyser, diskuterar och problematiserar kring viktiga frågor som: Hur kan den demokratiska staten möta terror? Har staten nödvändiga verktyg för att motverka terror? Hur sker propagandaspridning? Hur finansieras terrorismen och hur kan den enskilda organisationen skydda sig?

I den här föreläsningen delar Hans även med sig av kunskap och värdefulla råd för att skydda och motverka dessa hot i enskilda organisationer.

Organiserad brottslighet på frammarsch i Sverige: Vad är det som händer och hur kan vi skydda oss?

Den grova och organiserade brottsligheten (GOB) är ett tilltagande problem och finns också listat som ett av områdena i den nationella säkerhetsstrategin. Det finns också utredningar som visar att internationella brottsnätverk rör sig i Sverige och genomför systematiska stöldräder.

Vilka är då dessa grupperingar, på vilket samarbetar de och inom vilka områden (geografiskt och brottsligt) agerar den grova organiserade brottsligheten? Hur kan samhället bidra till att bryta denna utveckling och vad finns det för skydd för organisationer och enskilda privatpersoner gällande egna skyddsvärden?

I den här föreläsningen belyser Jörgen Holmlund, expert inom ämnet organiserad brottslighet, viktiga frågor kring den organiserade brottslighetens utveckling och nuläge. Jörgen delar med sig av kunskap och råd kring hur organisationer bör tänka och agera för att skydda sig. Under föreläsningen delar Jörgen även med sig av en inblick i hur svensk polis, EUROPOL och INTERPOL arbetar med dessa frågor.

Föreläsare: Jörgen Holmlund. säkerhetsexpert

Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter.

Utöver sin karriär inom Polisen har han även gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser, och var medlem i arbetsgruppen som tog fram FN:s handbok i militär underrättelsetjänst.

Parallella samhällen och klansamhällen: Hur tar dessa företeelser sig uttryck i vårt samhälle och vad innebär det för vår samhällssäkerhet?

I den här föreläsningen pratar Hans om svenska myndigheters – och andra organisationers – arbete med att möta nya utmaningar med klaner och parallella samhällen och de utmaningar som finns kring exempelvis tystnadskultur och parallell rättsskipning.

Ökad cyberbrottslighet i Sverige: Vad är det som händer och hur kan vi skydda oss?

Utvecklingen gällande internetbaserade brott som riktas mot organisation såväl som privatpersoner har eskalerat kraftigt under de senaste åren. Den här typen av brottslighet är nu, både till art och omfattning, så pass betydande att den sannolikt utgör ett nationellt säkerhetsproblem.
Kreativiteten och komplexiteten i hur brotten genaomförs har ökat och det har även brottens omfattning i förhållande till vilka tillgångar man kunna komma över.

I efterhand har man även kunnat se många kopplingar till organiserad brottslighet. Det anser vi vara relevant och vi kommer därför diskutera och beröra just detta ämne i den här föreläsningen.

I den här föreläsningen belyser Jörgen Holmlund, expert inom ämnet organiserad brottslighet, viktiga frågor kring cyberbrottslighetens utveckling och dess nuläge. Jörgen delar med sig av kunskap och råd kring hur organisationer bör tänka och agera för att skydda sig. Under föreläsningen delar Jörgen även med sig av en inblick i hur svensk polis, EUROPOL och INTERPOL arbetar med dessa frågor.

Omvärldsanalys: Värdet av systematiska omvärldsanalyser och exempel på hur de kan genomföras i konfliktområden

I den här föreläsning kommer Li Karlsén att beskriva hur man kan arbeta med allomfattande analyser som inbegriper inkluderande och avancerade analysmetoder.

I samband med det arbetet innebär det att man kan upptäcka och utnyttja bekanta och obekanta storheter (okända ”boxar”) som ofta faller inom ”what we don’t know that we don’t know” och ”what we don’t know that we know”. En svårighet i detta arbete blir ibland i relation till organisationens kultur och gängse uppfattningar. Vad kan i den delen krävas för att väva ihop dem på vägen mot realistiska lösningar på komplexa gråzons problem?

I samband med olika internationella konflikter kan noteras att uteslutning av kvinnor från ”maktens korridorer” förvärras under konflikter. En svensk öppen inkluderingsstrategi för arbeten med jämlikhet i fred baserad på relevant omvärlds- och lokalanalys kan skapa mer lämpliga och effektiva kopplingar. Det har den fördelen att analysarbetet innan, under och efter konflikter kan börja med att man förstår och kan förutsäga hur respektive sida i ett konfliktområde kommer att agera på kort och lång sikt.

Därför behövs det ett ”outside the box” perspektiv för att kunna designa hållbara planer med en uppsökande verksamhet till de områden som ofta drabbas hårdast av konflikter. Konflikter kan sägas ha olika ”boxar” av våld med olika intensitet, inte minst inom en s.k. gråzonsproblematik.

Föreläsare: Li Karlsén, Säkerhetschef, Kvinna Till Kvinna

Li Karlsén är tidigare officer inom Försvarsmakten där hon under större delen av sin karriär arbetat inom säkerhet- och underrättelsetjänst.

Hennes senaste befattningar var vid Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) samt som lärare i underrättelsetjänst vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum.

Informationshantering: Hur säker är din information – och är du säker på var du har den?

Sverige anses idag vara ett av världens mest digitaliserade länder, något som skapar många fördelar men även stora utmaningar – inte minst från ett säkerhetsperspektiv. De stora datamängder som idag flödar genom molntjänster och servrar kräver dels en hög grad av automatisering och ett data-drivet arbetssätt, men det ställer även höga krav på IT-säkerhet, tillgänglighet och pålitlighet.

Har man ordning och reda på sin digitala information blir det lättare att automatisera sina processer samtidigt som det också blir lättare att bedöma risker och optimera säkerhetsskyddsåtgärder. I den här föreläsningen pratar Alexandra Kafka Larsson,

informationshanteringsrådgivare och tidigare underrättelseofficer, om vikten av att fokusera på effektiv och smart informationshantering samt vikten av att på både strategisk och operativ nivå hitta optimal balans mellan säkerhet och praktisk tillgång till data.

Alexandra delar med sig av sin djupa kunskap och insikter kring områden som strukturerad och ostrukturerad data, datamodeller, integrationer och AI med en tydlig koppling till värdet för organisationer att arbeta systematiskt och säkert med sin informationshantering.

Föreläsare: Alexandra Kafka Larsson, informationssäkerhetsexpert

Alexandra Kafka Larsson har en stark passion för digital informationshantering för att göra bättre analyser. Hon är idag VD för Content Perspective AB som är en mjukvarustartup med fokus på att skapa bättre insikter om vår omvärld och på att förmedla om insikterna betyder något i verksamheten.

Hybrida hot: Hur tar de sig uttryck, hur drabbar de organisationer och hur kan man skydda sig?

Baserat på föreläsningen Gråzonsproblematik konkretiseras i denna föreläsning hur hoten tar sig uttryck, hur de kan drabba svenska företag och hur företag kan tänka för att öka sitt skydd. Olika hot kommer att beskrivas, hur deras karaktäristik ser ut och vilka metoder som används. Exempel på hot som berörs är spionage, penningtvätt, företagsuppköp, fastighetsuppköp, användandet av proxy/kriminella och cyberhot.

Föreläsningen kommer även att beröra den svenska nationella säkerhetsstrategin och hur den bör omsättas av företag för att öka företagens förmåga att skydda sig.

Föreläsare: Björn Marcusson, FHS

FÖRELÄSARE

Stefan Kristiansson, MUST

Stefan Kristiansson

Generalmajor Stefan Kristiansson har en imponerande karriär inom den svenska Försvarsmakten bakom sig, senast som tidigare chef för MUST, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Innan dess har han bland annat tjänstgjort som försvarsattaché vid Sveriges ambassader i Helsingfors och Tallinn och som Militärrådgivare vid Utrikesdepartementet.

Idag är Stefan Kristiansson en uppskattad föreläsare inom säkerhets- och underrättelseområdet. Alltsedan Kristiansson lämnade Försvarsmakten har han varit verksam som rådgivare vid flera stora företag.

Björn Marcusson - Försvarshögskolan FHS

Björn Marcusson

Björn Marcusson är kommendörkapten och arbetar som lärare i underrättelsetjänst på Försvarshögskolan (FHS). Han har en omfattande kunskap och erfarenhet om underrättelse- och säkerhetstjänst.

Björn har tidigare arbetat som MUST utvecklingschef och Marinens Underrättelsechef, vilket ger honom stor erfarenhet av strategisk ledning och hantera komplexa problem. Idag omsätter han denna kunskap i sin mentorroll på FHS för att stödja den personliga utvecklingen av kommande chefer i Försvarsmakten.

Björn har även varit med och skrivit Försvarsmaktens Strategiska Inriktning, Försvarsmaktens Underrättelsereglemente, Grundsyn Underrättelsetjänst, FN:s Handbok i militär Underrättelsetjänst, Svensk Planerings- och ledningsmetod och det koncept som låg till grund för NATO:s strategiska- och operativa planeringsmodell.

Hans Brun - Terrorexpert, SRI

Hans Brun

Hans Brun är terrorexpert och en av Sveriges främsta säkerhetsanalytiker med bakgrund från bland annat Försvarshögskolan där han varit verksam på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap och centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS). Hans har forskat inom området terror på King’s College i London och anlitas ofta som ämnesexpert i aktuella säkerhetsfrågor både i Sverige och internationellt.

Hans är en erfaren analytiker med bred kunskap inom av säkerhetspolitiskt analytiskt arbete och inom utbildning i både Sverige och utomlands.

Jörgen Holmlund

Jörgen Holmlund

Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter.

Utöver sin karriär inom Polisen har han även gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser, och var medlem i arbetsgruppen som tog fram FN:s handbok i militär underrättelsetjänst. Jörgen föreläser även inom området Strategisk underrättelse på Försvarshögskolan.

Jörgen besitter djup kunskap och förståelse för samverkan kring grov organiserad brottslighet inom EU, OSCE, FN, NATO, EURPOL och INTERPOL. Genom sitt arbete i internationella miljöer har Jörgen upparbetat en mycket god förståelse för internationella ramverk och samarbeten.

Alexandra Kafka Larsson - Underrättelse och informationshantering

Alexandra Kafka Larsson

Alexandra Kafka Larsson har en stark passion för digital informationshantering för att göra bättre analyser. Hon är idag VD för Content Perspective AB som är en mjukvarustartup med fokus på att skapa bättre insikter om vår omvärld och på att förmedla om insikterna betyder något i verksamheten. Digital analys skapar förutsättningar för visuellt intressanta och interaktiva dialoger kring insikterna.

Hon har tidigare varit Chief Information Architect på Combitech där hon arbetat med att hjälpa stora industriföretag med digitaliseringsstrategier men även med hur man blir en smart aktör i plattformsekonomins värld och därmed drar bäst nytta av exponentiell teknik i molnet.

Innan detta har hon en lång karriär bakom sig som militär underrättelseofficer och major i Flygvapnet där hon bland annat tjänstgjort som underrättelsebefäl, utvecklingsansvarig för underrättelsetjänst inom Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum. Hon har även varit för konceptutveckling av informationshantering och underrättelsetjänst på central och strategisk nivå inom Försvarsmakten.

Alexandra har fil. kand. i Statsvetenskap från Lunds Universitet och har under en lång tid arbetat med mänskliga rättigheter för HBTQ-personer inom olika organisationer.

Hon kombinerar en djup teknisk kompetens kring arkitektur av komplexa integrationer med verksamhetskompetens från både företag och militär verksamhet och är dessutom en uppskattad föreläsare inom både teknik, plattformsekonomi och HBTQ-frågor.

Li Karlsén - Säkerhetschef - Kvinna till Kvinna

Li Karlsén

Li Karlsén är tidigare officer inom Försvarsmakten där hon under större delen av sin karriär arbetat inom säkerhet- och underrättelsetjänst.

Hennes senaste befattningar var vid Militära underrättelse och säkerhetstjänsten (MUST) samt som lärare i underrättelsetjänst vid Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. Under sin karriär i Försvarsmakten har hon genomfört flertalet utlandstjänstgöringar i Mellanöstern, Afrika samt vid NATO:s internationella staber.

Utöver sin militära bakgrund har Li även en civil examen i krishantering och säkerhet med forskning publicerad i kungliga krigsvetenskapsakademiens tidskrift.

Hon arbetar idag hos en av världens främsta kvinnorättsorganisationer, Kvinna till Kvinna, som Head of Security där hon fokuserar på bland annat omvärldsanalys och riskhantering utifrån organisationens fältkontor i Södra Kaukasus, Mena, norra Afrika och Balkan.

Li är även en av Nordens främsta fridykare och tävlar i landslaget för pool- och djupdykning med sikte på OS i Los Angeles 2028.

® Scandinavian Recruitment Intelligence 2022 | Skapad av Lightweb