Behovet av bakgrundskontroller ökar i Sverige – Vad beror det på?

När SRI grundades 2016 var en del av underlaget och omvärldsanalysen som låg till grund för beslutet att starta företag att marknaden och efterfrågan i Sverige för just bakgrundskontroller skulle öka kraftigt fram till 2025. En annan del vara att marknaden skulle växa med cirka 10 procent per år. En tredje var att vi bedömde att vi skulle kunna göra bakgrundskontroller på ett sätt som skapade mervärden vi ansåg saknades på marknaden och som ledde till falsk trygghet hos kunderna och beställarna.

När pandemin slog till under våren 2020 hade vi hunnit etablera ett bolag som gått från klarhet till klarhet och växte snabbt. Ändå hade vi en hel del oro kring hur detta skulle påverka våra kunders marknader och därmed SRI och våra anställda.

Bakgrundskontroller - SRI

Varför har behovet och viljan att bakgrundskontrollera ökat?

Pandemin och bakgrundskontroller

I efterhand har det visat sig att pandemin istället lett till en kraftig tillväxt och en explosivt ökande efterfrågan på våra bakgrundskontroller (såväl som samtalsledare för säkerhetsprövningsintervjuer) och vi fick snabbt växla upp och anställa fler. Vår analys är att förändrade rekryteringsprocesser under pandemin lett till att man inte alls i samma utsträckning träffar sina kandidater och får ”känna och klämma” så som man kanske är van vid när man rekryterar och ses i ett fysiskt möte.

Vi tror att detta är en stor anledning i att skapa en större trygghet inför beslutsfattande som man kanske inte tidigare ansåg att man hade behov av. Många av de som det gångna året annars kanske hade väntat ett tag till innan man övervägde dessa add-ons i sina rekryteringsprocesser har nu påskyndat sina utvecklings- och förändringsprocesser kring personalförsörjning. Det gäller såklart även hur man arbetar med och ser på tjänster som digital referenstagning. Även detta är en tjänst där efterfrågan har ökat kraftigt de senaste 18 månaderna.

Men det inte bara vi på SRI som sett en ökning på antalet beställda bakgrundskontroller. Hela bakgrundskontroll-branschen har rört sig i en positiv riktning och det finns en tydlig fortsatt tillväxt där dessa produkter får en mer självklar plats i fler organisationer.

HR- och säkerhetsfunktioner närmare varandra än tidigare

Förutom utvecklingen under de senaste 18 månaderna med koppling till pandemin så är även en spaning att HR- och säkerhetsfunktioner på både stora och mindre organisationer verkar närma sig varandra mer idag än tidigare och att informations- och kunskapsöverföringen sker mer effektivt och med lägre trösklar än historiskt – vilket så klart är väldigt positivt.

Här tror vi att omvärlds- och säkerhetsläget påskyndar detta. Digitalisering och en mer rörlig personal där lojalitet inte finns på samma sätt eller är lika varaktig som tidigare är sannolikt också en påverkande faktor då man tar beslut. Sist men inte minst så tror vi att detta är starkt kunddrivet, kunder förstår och har gjort sin hemläxa i större utsträckning idag än tidigare.

Man har idag en bättre insikt om vad man har i sin verksamhet, som kan behöva skyddas. Man är mer selektiv kring vem man släpper in i en sådan verksamhet.

Ett oroande omvärldsläge påverkar

Säkerhetsläget oroar, Ryssland och Kina visar på ett beteende som påverkar oro både på kort och lång sikt. Exempel i media där man lyfter upp hur insiderproblematiken eskalerar och blir mer allvarligt påverkar säkert också. Eftersom många organisationer idag arbetar med konsulter som man tillfälligt släpper in i sin verksamhet är man också mer noga med att dessa ska vara lämpliga ur ett säkerhetsperspektiv.

Därutöver finns ett antal nya lagar som exempelvis lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) och Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och även nu den nya Fastighetsmäklarlagen som började gälla den 1:a juli.

Men det är inte helt oproblematiskt att arbeta i eller vara kund i denna sektor och kring dessa typer av tjänster. Det har hänt mycket under de här åren. Det började med att Personuppgiftslagen kompletterades i samband med att GDPR infördes.

Sen kom de mörka molnen som påverkade molnlösningar och digitalisering, den personliga integriteten kom i fokus. Cloud Act, Schrems II, tredjelandsöverföringar och olika länders lagstiftning ställer till en del för företag i Europa, framför allt här i Sverige för de som också befinner sig i ett sammanhang där Säkerhetsskyddslagen gäller.

Detta har skapat svårigheter och gjort valet av leverantör komplext, detta gäller leverantörer som är digitaliserade och som hanterar personuppgifter, oavsett om det är bakgrundskontroller eller inte.

Frågor att ställa i valet av leverantör inom området bakgrundskontroller och personalsäkerhet:

Vi på SRI anser att det finns ett antal viktiga faktorer man bör ta i beaktande när man väljer leverantör inom personalsäkerhet och bakgrundskontroller. Dessa frågor nedan kan förhoppningsvis vara till hjälp för dig som läser detta när det är dags att välja en partner som ska få förtroendet och agera rådgivande och förvalta delar av era verksamhetskritiska beståndsdelar – personalen:

  • Förstår och kan leverantören sina egna produkter ur ett större sammanhang?
  • Hur förhåller leverantören sig till etik, inte bara lagar?
  • Har leverantören djupgående kompetens så de kan agera rådgivande?
  • Har leverantören förmåga att stötta före, under och efter anställning?
  • Har leverantören ett koncept som på riktigt skapar det värdet ni vill åt?
  • Hjälper leverantören er att göra rätt och samtidigt uppnå det ni vill med er investering?
® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb