VÄLKOMMEN TILL SRI SUMMIT 2024!

Förra årets stora kunskapsevent tillsammans med våra kunder blev mycket uppskattat och även helt fullbokat – så nu gör vi det igen. Den här gången med ännu fler föreläsare, fler högaktuella ämnen och fler deltagarplatser.

Välkommen till SRI Summit 2024 den 5:e september – en heldag i vårt uppskattade ”öppet hus-format” som bjuder på föreläsningar inom högaktuella områden, kunskap, inspiration och nätverkande.

Här nedanför kan du läsa mer om dagen och upptäcka hela programmet. Programmet fylls på löpande, så besök gärna den här sidan inom kort igen.

Välkommen!

VARFÖR SRI SUMMIT?

SRI Summit ger dig och din organisation en ökad förståelse för dagens samhällshot och nya utmaningar för både Sveriges- och den egna organisationens säkerhet.

Det övergripande syftet med SRI Summit är att vara medvetande- och kunskapshöjande kopplat till dagens och morgondagens säkerhets- och samhällsutmaningar.

Våra inbjudna föreläsare är alla seniora sakkunniga inom sina områden. Under den här heldagen belyser vi högaktuella ämnen inom säkerhetspolitik, Nato, totalförsvar och beredskapsplanering, hotet mot svenska verksamheter, personalsäkerhet, insiderprevention och mycket mer.

Föreläsningsprogrammet är utformat för att ge dig som deltar en uppdaterad och mångfacetterad lägesbild över de olika hot och samhällsutmaningar vi i Sverige står inför i år och kommande år.

FÖR VEM?

SRI Summit riktar sig till alla i en organisation – från företagsledning och styrelse till enskilda medarbetare på exempelvis säkerhetsavdelningen, inköpsavdelningen eller HR – som arbetar med verksamhet med koppling till verksamhetsskydd och/eller säkerhetsskydd.

SRI Summit är i första hand ett event som riktar sig till SRI:s kunder, men ett antal deltagarplatser finns även avsatta för verksamheter som ännu inte är kunder till SRI.

DU FÅR:

 • Ökad förståelse för det säkerhetspolitiska läget i Sverige och de hot, utmaningar men även möjligheter som vi som land står inför.
 • Ökad kunskapsnivå i organisationen som även påverkar säkerhetskulturen positivt.
 • Ökad risk- och säkerhetsmedvetenhet leder även till minskad naivitet kopplat till hotet mot organisationen.
 • Ökad motivation för medarbetare att agera som en förlängning av säkerhetsfunktionen.
 • Ökad förmåga att ta underbyggda och mer medvetna beslut kopplat till säkerhet.

FÖRELÄSARE

Våra föreläsare presenteras löpande. Fler föreläsare tillkommer inom kort.

 • Dr. Eric Lang
  Director
  US Department of Defense Personnel and Security Research Center (PERSEREC)

  Tema: Insiders och insiderprevention

  Dr. Eric Lang är Director på Personal and Security Research Center, PERSEREC, en avdelning som lyder under det amerikanska försvarsdepartementet (DoD), Defense Personnel Analytics Center (DPAC).

  Dr. Lang har över 30 års erfarenhet av att designa och leda samhällsvetenskaplig forskning för att förbättra nationella riktlinjer och program.

  Dr. Lang har arbetat på PERSEREC sedan år 2000, där han ansvarat för att leda och utveckla tillämpad forskning för att förbättra effektiviteten, effektiviteten och rättvisan för personalsäkerhet, insiderhot, lämplighetspolicyer samt verktyg för DoD och andra federala myndigheter.

  PERSERECs ”Threat Lab”, som startades 2018, ligger nu i framkant när det gäller att utveckla innovativa, vetenskapsbaserade och praktiska verktyg. Förutom att förbättra kvaliteten och effektiviteten har PERSEREC:s tillämpade forskning resulterat i statliga kostnadsbesparingar på hundratals miljoner (US) dollar.

  Dr. Lang fick sin Ph.D. i socialpsykologi från University of Michigan där han fokuserade på experimentell och enkätforskning vid Institute for Social Research, följt av flera år vid American Institutes for Research som arbetar med nationella projekt inom utbildning, forskningsmetoder och hälsa.

 • Jens Berglund
  Director, Head of Personnel Security and Support
  Saab

  Tema: Personalsäkerhet och insiderprevention

  Jens Berglund har över 25 års erfarenhet av säkerhetsarbete inom försvars- och säkerhetssektorn, såväl nationellt som internationellt.

  Jens har utvecklat metodik och utbildar inom personalsäkerhet och insiderprevention.

 • Johan Sjöberg
  Ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy
  Svenskt Näringsliv

  Tema: Försörjningsberedskap, civilförsvar och hotet mot svenskt näringsliv

  Efter avslutad masterutbildning i Uppsala arbetade Johan Sjöberg i ett flertal olika ledande befattningar inom statsförvaltningen och näringslivet, både i Sverige och utomlands.

  Johan har bland annat varit verksam inom den svenska underrättelsetjänsten, som diplomat och som förhandlare, inom Regeringskansliet, som ansvarig för Försvarsdepartementets verksamhet vid EU-representationen och Nato-delegationen i Bryssel, samt som affärsutvecklingschef.

  Under de senaste åren har han varit ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy inom Svenskt Näringsliv.

 • Therese Mattsson
  Tidigare Generaldirektör för Kustbevakningen
  Senior rådgivare till SRI

  Tema: Försörjningsberedskap, civilförsvar och hotet mot svenskt näringsliv

  Therese Mattsson kommer närmast från Kustbevakningen där hon tjänstgjort som Generaldirektör.

  Innan Kustbevakningen var Therese Generaltulldirektör på Tullverket. Therese har även varit chef för Rikskriminalpolisen samt har en bakgrund från såväl Säkerhetspolisen som Polisen.

  Therese har sammanlagt 40 års erfarenhet från bland annat säkerhets- och krishanteringsarbete på högsta strategiska och operativa nivå inom statens tjänst och är idag verksam som rådgivare i SRI:s Advisory Board.

 • Mikael Tofvesson
  Ställföreträdande myndighetschef
  Myndigheten för psykologiskt försvar

  Tema: Otillbörlig informationspåverkan och psykologisk krigföring

  Mikael arbetar idag som ställföreträdande myndighetschef på Myndigheten för psykologiskt försvar där han bidrar till myndighetens arbete med att motverka bland annat desinformationskampanjer.

  Mikael har tidigare arbetat inom både MSB och Försvarsmakten med bland annat omvärldsanalys.

 • Stefan Kristiansson
  Tidigare chef för Must
  Senior rådgivare till SRI

  Tema: Säkerhetshotet och underrättelsehotet mot Sverige

  Generalmajor Stefan Kristiansson har en lång karriär inom den svenska Försvarsmakten bakom sig, senast som chef för Must, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

  Innan dess har han bland annat tjänstgjort som försvarsattaché vid Sveriges ambassader i Helsingfors och Tallinn och som Militärrådgivare vid Utrikesdepartementet. Idag är Stefan verksam som rådgivare i SRI:s Advisory Board.

 • Jani Sallinen
  Undersökande reporter på Svenska Dagbladet
  Författare

  Tema: Kina och hotet mot den svenska akademin och svenska verksamheter

  Jani Sallinen har arbetat som journalist i 16 år, som lokalreporter och redaktör i Stockholm och nationellt på SVT och Sveriges radio. Han har belönats med Guldspaden för sitt arbete och är sedan 2015 anställd som undersökande reporter på Svenska Dagbladet.

  Jani är även medförfattare till den uppmärksammade boken om gängens illegala vapen: ”Vapensmederna – männen som beväpnar Sveriges kriminella” (Norstedts 2021), som även nominerades till Guldspaden 2021. Han arbetar idag på en annan bok för annat förlag.

  Jani har en fil.mag. i journalistik med huvudämnet Freds- och konfliktkunskap från Uppsala universitet.

 • Pierre Gudmundson
  Senior rådgivare inom personalsäkerhet
  SRI

  Tema: Hur skyddar vi oss?

  Pierre Gudmundson är SRI:s grundare, där han idag är verksam som senior rådgivare, utbildare och föreläsare.

  Pierre besitter djup kunskap inom området personalsäkerhet och hjälper idag många svenska verksamheter med säkerhets- och personalsäkerhetsfrågor, med att skapa ökad medvetenhet kring dessa frågor, bygga säkerhetskultur samt med att implementera ett systematiskt personalsäkerhetsarbete och insiderpreventiva metoder.

PROGRAM

Våra föreläsningar och ett mer detaljerat program presenteras löpande.
Besök gärna den här sidan igen för att upptäcka nytillkomna föreläsningar.

08.30: Välkommen till SRI Summit!

Våra konferencierer för dagen, SRI:s Erica Eriksson och Emelie Hjelm, hälsar välkommen och lämnar sedan över ordet till Stefan Kristiansson (senior rådgivare till SRI och tidigare chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) som delar med sig av ett tankeväckande öppningsanförande och en säkerhetspolitisk översikt.

Mikael Tofvesson

Stefan Kristiansson

Stefan Kristiansson

09.00: Psykologisk krigföring – är vi beredda på det?

Antalet desinformationskampanjer och operationer kopplat till otillbörlig informationspåverkan har ökat avsevärt under de senaste åren – och fortsätter att öka.

I den här föreläsningen belyser Mikael Tofvesson (ställföreträdande myndighetschef på Myndigheten för psykologiskt försvar) och Stefan Kristiansson hotet från statsaktörer och andra aktörer kopplat till psykologisk krigföring, otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information.

Mikael och Stefan tar sig an frågan ”Psykologisk krigföring – är vi beredda på det?” och bryter i ett antal viktiga frågeställningar:

 • Hur ser hotet ut och vilka skillnader finns mellan påverkan med ursprung i utlandet och påverkan inifrån Sverige?
 • Vilka sårbarheter finns och är vi medvetna om våra egna sårbarheter, både som individer och som organisationer?
 • Är svenska verksamheter tillräckligt medvetna eller rustade för att stå emot attacker eller kampanjer som riktas mot dem?
 • Hur ser försvarsviljan ut, individuellt och kollektivt?
 • Hur inkluderar vi en individs förmåga – eller icke-förmåga – runt otillbörlig informationspåverkan i våra säkerhetsprövningar?
 • Desinformationskampanjer förstärks ofta genom filterbubblor. Hur påverkar detta personalsäkerheten?
Dr. Eric Lang, PERSEREC - SRI Summit

Dr. Eric Lang

10.15: Vetenskapsbaserade insikter för att förstå och hantera insiderrisk

Samhällsvetenskaplig och säkerhetsrelaterad forskning tyder alltmer på att organisationer, för att minska insiderrisker innan de utvecklas till överhängande insiderhot, behöver bli bättre på att förstå och förbättra sin organisationskultur.

I den här föreläsningen kommer Dr. Eric Lang (Director på U.S. Department of Defense Personnel and Security Research Center, ”PERSEREC”), att dela med sig av evidens, vetenskapsbaserade insikter, rekommendationer och verktyg för att förstå- och ta itu med organisatoriska kulturfrågor som påverkar såväl insiderrisk som organisatoriskt välbefinnande.

Observera att den här föreläsningen ges på engelska.

Therese Mattsson till SRI Summit - Tidigare Generaldirektör Kustbevakningen

Therese Mattsson

Johan Sjöberg, Svenskt Näringsliv - SRI Summit

Johan Sjöberg

12.30: Försörjningsberedskap, civilförsvar och hotet mot svenskt näringsliv

I den så kallade ”gråzonen” och inom hybrida hot är hotet mot samhället, kritisk infrastruktur, logistik och direkt mot det svenska näringslivet högst påtaglig. I det här föreläsningspasset får du som deltagare en tredelad timme där ämnen som försörjningsberedskap, civilförsvar och hotet mot det svenska näringslivet belyses från olika infallsvinklar.

Therese Mattsson (tidigare Generaldirektör för Kustbevakningen och tidigare Generaltulldirektör för Tullverket), inleder genom att dela med sig av Sverige-perspektivet och myndigheternas perspektiv i- och arbete med dessa frågor. Therese belyser och diskuterar bland annat:

 • Hur påverkas Sverige om exempelvis en av Sveriges viktigaste hamnar inte längre kan ta emot eller skeppa ut gods?
 • Hur påverkas vi vid en omfattande tågurspårning?
 • Hur ser säkerhetsläget kring Nordsjön och Östersjön ut?
 • Vilken påverkan har Nato på svensk kritisk infrastruktur?

Johan Sjöberg (Ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv) kopplar an till Therese insikter och lyfter fram näringslivets perspektiv och utmaningar. Johan delar med sig av en nulägesbild, insikter och kunskap kring försörjningsberedskap och civilförsvar, samt en uppdatering kring Svenskt Näringslivs viktiga arbete för att säkerställa att svenska verksamheter är rustade för att kunna hantera det utmanande säkerhetsläge som de verkar i – både idag och i framtiden, i fredstid och i krigstid.

Vi knyter ihop säcken genom ett samtal och en frågestund där Pierre Gudmundson (SRI) pratar med Therese och Johan för att tillsammans belysa Sveriges- och den enskilda verksamhetens behov och utmaningar framåt. Här har du som deltagare även möjlighet att ställa frågor till både Therese och Johan.

Jens Berglund, Saab Group

Jens Berglund

13.30: Framgångsfaktorer för personalsäkerhet och insiderprevention

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och förändrat hotbilden för flera svenska industriföretag som ligger i framkant inom spetsteknologi, forskning och innovation.  

Saab har som försvars- och säkerhetsbolag en lång tradition av att skydda sina tillgångar och arbeta proaktivt och systematiskt för att möta högt ställda krav på säkerhet. I en tid med nya hotbilder och samtidigt ökade personalbehov ställs höga krav på både personalsäkerhet och en positiv kandidatupplevelse, samtidigt.

Under denna föreläsning delar Jens Berglund (Director inom Group Security på Saab) med sig av framgångsfaktorer och best practice inom personalsäkerhet som kan appliceras på i stort sett alla branscher där man vill skydda sina tillgångar och personal från insiderhotet.

Under föreläsningen kommer flera frågeställningar beröras (med möjlighet till diskussion och fördjupning i slutet): 

 • Hur utvecklar man en stark säkerhetskultur?
 • Hur identifierar man risker och implementerar effektiva säkerhetsåtgärder i personalprocesser?
 • Vilka krav gäller?
 • Vilka verktyg kan användas?
 • Vilka utmaningar och lösningar finns längs vägen? 
 • Vad är ett insiderpreventionsprogram egentligen? 
Jani Sallinen, Svenska Dagbladet - Föreläsare på SRI Summit

Jani Sallinen

16.00: Kina och hotet mot den svenska akademin och svenska verksamheter

Under förra året publicerade Svenska Dagbladet en serie grävande reportage om Kinas utnyttjande av svenska universitet och högskolor. I serien avslöjar man hur Kina på ett systematiskt sätt inhämtar kunskap om exempelvis högteknologi och innovation som sedan kan användas för både civila och militära syften – så kallad ”dual-use research” eller ”dual-use technology”.

I den här föreläsningen får vi lyssna på Jani Sallinen (prisbelönt undersökande reporter på Svenska Dagbladet) som var en av reportrarna bakom detta avslöjande. Jani tar oss med bakom rubrikerna och delar med sig av en ögonöppnande inblick i omfattande research på ämnet som låg till grund för artikelserien.

Jani delar även med sig av några av de lärdomar som reportrarna tagit med sig – lärdomar som kan bidra till att skydda svenska intressen, lärosäten såväl som individuella svenska verksamheter som välkomnar exempelvis studiebesök och trainees från Kina.  

SRI Summit - Pierre Gudmundson, personalsäkerhetsexpert, SRI

Pierre Gudmundson

17.00: Systematiska skyddsåtgärder med människan i centrum som möter dagens och morgondagens hot

SRI:s egen Pierre Gudmundson knyter ihop säcken genom att sammanfatta många av de hotområden och utmaningar som har belysts av dagens föreläsare och koka ner dem till konkreta råd och rekommendationer.

Baserat på Pierres långa erfarenhet av att arbeta med att utveckla systematiskt säkerhetsarbete med människan i centrum får du som deltagare med dig verktyg och metodik som direkt kan appliceras i din verksamhet.

17.30-19.00: After work och mingel

Vi avrundar årets SRI Summit genom att bjuda in till after work och mingel där du som vill får möjlighet att mingla och nätverka med andra deltagare, utbyta erfarenheter eller kanske bara stanna kvar en stund och umgås över ett glas bubblor och lite tilltugg tillsammans med oss på SRI.

KONFERENCIERER

Emelie Hjelm och Erica Eriksson – som till vardags fokuserar på personalsäkerhet och säkerhetsskydd i sina roller på SRI – är våra konferencierer för dagen och guidar oss genom dagens späckade program av föreläsningar och samtal.

Emelie Hjelm

Erica Eriksson

HUR?

SRI Summit anordnas som en heldag med avslutande mingel på kvällen.

Formatet för dagen är vårt uppskattade ”öppet hus-format” där du som deltagare kan välja själv om du vill delta under hela dagen eller endast på utvalda föreläsningar – eller kanske bara komma förbi på vårt mingel senare på kvällen. Du bestämmer.

Detta event ges endast i fysisk form. Det finns alltså inte möjlighet att delta digitalt.

Detta är ett slutet event där vi vill främja konstruktiva samtal och diskussioner. Av den anledningen är inga medier närvarande under dagen.

NÄR OCH VAR?

Dag:
Torsdag den 5:e september.

Tid:
Dörrarna öppnar kl. 08.00.

Programmet för dagen startar kl. 08.30.

Plats:
Centrala Stockholm. Du som anmäler dig får mer information om plats i god tid innan eventet.

BOKNING

INFORMATION & FRÅGOR:

För mer information, kontakta din kontaktperson på SRI eller projektledare Peter Helin via e-post: peter@sri.se eller telefon: 08-30 30 73.

PRIS:

För dig som är kund till SRI:

Som tack för att du är kund till oss på SRI ger vi dig självklart ett kraftigt rabatterat pris på dina deltagarplatser. Ordinarie priser hittar du nedan.

Ta kontakt med Peter Helin, projektledare för SRI Summit, via peter@sri.se för att få en rabattkod som du sedan lägger in i bokningsformuläret nedan.

För dig som inte ännu är kund till SRI:

Early bird-pris: 2495 SEK exkl. moms per deltagare (vid bokning t.o.m. 15:e maj)

Ordinarie pris: 4495 SEK exkl. moms per deltagare (vid bokning efter 15:e maj)

I bokningen ingår även kaffe/te/dryck, lunch, eftermiddagsfika samt dryck och tilltugg under kvällens mingel.

BOKNING:

Klicka på ”Boka plats” nedan. Bokade deltagarplatser är bindande men kan nyttjas fritt inom den egna organisationen.

Observera:
Antalet deltagarplatser är begränsat. Först till kvarn gäller. SRI förbehåller sig rätten att neka deltagande.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb