Allmänna villkor

S R Intelligence AB

Allmänna villkor för Tjänster – Bilaga 1

ALLMÄNT

Dessa villkor (“Allmänna Villkor”) gäller när SRI tillhandahåller Tjänster till Kunden. Förutom dessa Allmänna Villkor gäller tillämpliga villkor i Bilaga.

Kunden och SRI kan från tid till annan överenskomma om Tjänster i tillägg till vad som anges i Huvudavtalet. En överenskommelse om sådana Tjänster ska alltid vara underkastad Huvudavtalets villkor.

SRI:S SKYLDIGHETER

SRI ska tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med vad som anges i Huvudavtalet. SRI ska utföra sina åtaganden med för ändamålet lämplig och behörig personal samt tillhandahålla Tjänsterna fackmannamässigt enligt det tillvägagångssätt och de standarder som normalt tillämpas av SRI.

Om SRI som personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter som Kunden ansvarar för ska SRI utföra sådan behandling enligt vad som anges i Bilaga 2 till Huvudavtalet (Personuppgiftsbiträdesavtal).

SRI får använda underleverantörer för att tillhandahålla Tjänsterna och ansvarar i sådant fall för att underleverantören tillhandahåller Tjänsterna enligt Huvudavtalet.

KUNDENS SKYLDIGHETER

Kunden ansvarar för att uppfylla de krav som anges för användningen och mottagandet av Tjänsterna, och de åtaganden som Kunden har att utföra för att SRI ska kunna leverera Tjänsterna.

Kunden ansvarar för att Kunden har rätt att använda Tjänsterna och att inte använda eller tillåta användning av Tjänsterna för något syfte som kan innebära brott mot tillämpliga lagar eller bestämmelser, eller etiska regler eller riktlinjer.

Kunden ska tillhandahålla information enligt de anvisningar som SRI lämnat. SRI har ingen skyldighet att ta emot information som tillhandahålls på annat sätt.

Kunden ansvarar för att SRI får använda och behandla information som tillhandahålls av Kunden avseende Tjänsterna i syfte att tillhandahålla Tjänsterna enligt Huvudavtalet.

Kunden ansvarar för att utse kontaktpersoner som ansvarar för och är behöriga att kommunicera med SRI kring Tjänsterna och Huvudavtalets fullgörande.

Kunden förbinder sig att försvara och hålla SRI skadeslöst mot eventuella anspråk som framställs mot SRI på grund av Kundens underlåtenhet att efterleva skyldigheterna enligt denna punkt 3.

PRIS OCH BETALNING

Om inget annat skriftligen avtalats ska SRI:s vid var tid gällande prislista tillämpas för Tjänsterna.

Om inget annat skriftligen avtalats faktureras överenskomna avgifter i förskott och i övrigt faktureras Tjänster och omkostnader månadsvis i efterskott. Avgifter och kostnader är inte återbetalningsbara och anges exklusive mervärdesskatt och andra tillämpliga skatter som ska läggas till fakturan med gällande skattesats.

Om inget annat skriftligen avtalats får SRI från och med nytt kalenderår, en gång per år justera avtalade priser och arvoden i enlighet med förändringar i av Statistiska Centralbyrån publicerat index LCI för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm), SNI 2007 kod J (informations- och kommunikationsföretag), preliminära indextal, jämfört med samma tidpunkt föregående år. Fakturor ska betalas till fullo senast 30 dagar från fakturadatum utan kvittning eller avdrag. Vid sen betalning ska Kunden betala ränta enligt lag och de kostnader som SRI förorsakas för att erhålla betalning. SRI har rätt att upphöra med

tillhandahållandet av Tjänsterna i händelse av förfallna avgifter tills betalning har gjorts, och debitera Kunden för de kostnader detta förorsakar SRI.

Invändning mot faktura ska vara skriftlig och meddelas SRI senast 60 dagar efter det att Kunden mottagit fakturan. SRI har ingen skyldighet att hantera invändningar som mottagits utanför angiven 60-dagarsperiod. 

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

SRI:s ansvar i händelse av att SRI inte uppfyller sina skyldigheter så som anges i detta Huvudavtal (en ”Brist”) är begränsat till att på egen bekostnad åtgärda eller avhjälpa Bristen genom att, och som SRI bedömer lämpligt, utföra den bristfälliga delen av Tjänsterna korrekt eller vidta annan lämplig korrigerande åtgärd, inom ramen för de begränsningar som följer av dessa Allmänna Villkor.

Vid förlust av data, där SRI ansvarat för datan, är SRI:s ansvar begränsat till att på egen bekostnad återläsa data från tillgänglig säkerhetskopia.

Med undantag för vad som uttryckligen anges i Huvudavtalet tillhandahålls Tjänsterna i befintligt skick utan några garantier, direkta eller indirekta, och rättelser avseende Brist eller brott mot Huvudavtalet i övrigt utförs enligt vad SRI beslutar.

SRI ansvarar för att information som inhämtats från utomstående källor återges korrekt i rapportering till Kund, men ansvarar inte för informationens riktighet.

SRI tar inget ansvar för och ska inte hållas ansvarigt för de beslut som kunden fattar baserat på information som SRI tillhandahåller som del av Tjänsterna.

SRI förbehåller sig rätten att avbryta Tjänst för det fall kunden använder Tjänst i strid med Huvudavtalet. 

Parts ansvar avseende behandling av personuppgifter följer av Bilaga 2.

SRI:s totala ansvar enligt Huvudavtalet ska för varje kalenderår inte överstiga summan av vad Kunden betalat och rimligen kan förväntas betala för Tjänsterna under kalenderåret i fråga, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt förelegat.

Under inga omständigheter ska SRI och/eller dess styrelseledamöter, anställda, eller företrädare hållas ansvariga för indirekta skador eller följdskador (inklusive men inte begränsade till skador avseende bortfall av produktion, vinstbortfall, avbrott i verksamheten eller dylikt).

Kundens påföljder och rätt till kompensation i händelse av SRI:s avtalsbrott är begränsade till vad som anges i dessa Allmänna Villkor.

SEKRETESS

Vardera part förbinder sig att under avtalstiden samt därefter, inte utan den andra partens medgivande, utlämna eller avslöja information om den andra partens verksamhet med anledning av Huvudavtalet, eller annan information som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet, eller information som är sekretessbelagd enligt lag eller på annat sätt använda sådan information för något annat ändamål än för parts fullgörande av sina åtaganden enligt Huvudavtalet. Information om SRI:s metoder, tillvägagångssätt, system och prismodeller, anställda och företrädare, information som Kunden tillhandahåller till SRI, samt information som part angivit som konfidentiell ska alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet. Sekretessåtagandet gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom Tjänsterna eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet gäller inte heller när part enligt lag, författning, börsregler, god sed på aktiemarknaden eller myndighets bud är skyldig att lämna ut information. I händelse att en part är skyldig att enligt lag lämna ut information ska den utlämnande parten, så långt möjligt med hänsyn till tvingande begränsningar, meddela den andra parten före sådant utlämnande av informationen.

AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

Huvudavtalet gäller från parternas undertecknande och tills vidare. Uppsägning ska ske genom skriftligt meddelande till den andra parten med iakttagande av en uppsägningstid om minst 30 dagar.

Har en inledande bindningstid för Tjänst avtalats gäller Kundens uppsägning med verkan tidigast från bindningstidens slut. Om Tjänsten i fråga inte sagts upp när bindningstiden löper ut, förlängs Huvudavtalet automatiskt att gälla tills vidare för Tjänsten i fråga.

Villkor som innehåller rättigheter och skyldigheter som till sin karaktär är sådana att de bör vara giltiga även efter att Huvudavtalet har upphört att gälla, ska fortsätta vara giltiga till dess sådan rätt eller skyldighet upphör att gälla.

Utan påverkan på eventuella andra rättigheter part har vid den andra partens avtalsbrott, och såvida inte annat följer av villkoren i Huvudavtalet, har vardera parten rätt att säga upp Huvudavtalet med omedelbar verkan i enlighet med följande:

(i) Om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott avseende en skyldighet enligt Huvudavtalet och, om avtalsbrottet går att avhjälpa, parten underlåter att avhjälpa avtalsbrottet inom trettio dagar efter mottagande av ett skriftligt meddelande hänvisande till denna punkt; eller

(ii) Om den andra parten försatts i likvidation på grund av insolvens, förhandlar om företagsrekonstruktion, har inlett ackordsförhandlingar eller annars kan anses vara på obestånd.

Uppsägning ska ske utan dröjsmål.

FÖLJDER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

Huvudavtalets upphörande eller dess uppsägning, oavsett anledning, ska inte påverka parternas respektive rättigheter och skyldigheter som tillkommit under eller innan uppsägningen, och inte heller påverka fortsatt giltighet av bestämmelse som uttryckligen eller underförstått är avsedd att fortsatt gälla efter uppsägningen.

FORCE MAJEURE

Part är fri från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Huvudavtal på grund av omständighet som är utom parts kontroll. Så som sådan befriande omständighet ska ses krig eller krigsliknande handlingar, myndighetsrestriktioner, pandemi, brand, strejk, lockout, förbud, brister i allmänna kommunikationer eller externa nätverk eller annan omständighet av motsvarande betydelse, under förutsättning att drabbad part omedelbart skriftligen meddelar den andra parten om händelsen (”Force Majeure-händelse”). Underlåtenhet att betala överenskomna avgifter utgör dock inte en Force Majeure-händelse.

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

SRI har rätt att göra ändringar i dessa Allmänna Villkor och i Bilaga samt ändra avgifter för Tjänster. Sådan ändring ska meddelas Kunden skriftligen (t.ex. via e-post eller via Kundportalen) senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om bindningstid gäller för Tjänsten i fråga och Kunden inte accepterar ändringen, kan Kunden inom 30 dagar från att information om ändringen lämnats av SRI, säga upp Huvudavtalet med verkan från och med den dagen ändringen träder i kraft. 

Ändringar och tillägg till Huvudavtalet ska i övrigt vara skriftliga och undertecknade av behöriga ställföreträdare för parterna.

MEDDELANDEN

Parts skriftliga meddelanden enligt Huvudavtalet ska skickas med e-post, rekommenderat brev eller bud till av parterna angivna adresser i Huvudavtalets huvuddokument eller till därefter ändrade adresser.

Meddelandet ska anses ha nått mottagaren (i) om det sänts med e-post, när mottagaren har bekräftat mottagandet av e-postmeddelandet, (ii) om det sänts med rekommenderat brev, vid den tidpunkt för mottagande som registrerats av distributören, (iii) om det sänts med bud, vid mottagandet.

ÖVRIGT

Huvudavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Huvudavtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Huvudavtalet ersätts av innehållet i detta Huvudavtal.

Part får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter och/eller sina skyldigheter enligt detta Huvudavtal utan den andra partens skriftliga medgivande. Det står dock SRI fritt att överlåta eller upplåta sina rättigheter och skyldigheter till SRI:s närstående bolag. Det står också SRI fritt att överlåta eller upplåta sin rätt till betalning.

TVISTER OCH LAGVAL

På detta Huvudavtal ska svensk lag tillämpas, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvister som uppstår i anledning av detta Huvudavtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Skilje­förfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska.

SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas på. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av detta Huvudavtal eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.

Allmänna villkor för Kundportalen – Bilaga 2

ALLMÄNT

Dessa villkor utgör en integrerad del av Huvudavtalet avseende SRI:s tillhandahållande av Kundportalen till Kunden enligt Huvudavtalet.

KUNDPORTALEN

Om inget annat överenskommits ska SRI förse Kunden med de uppgifter som krävs för att Kunden ska kunna börja använda Kundportalen.

Kundportalen tillhandahålls över internet, och det åligger Kunden att säkerställa erforderlig utrustning och anslutning till internet för att kunna använda Kundportalen.

Kunden får en icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad rätt att i sin egen verksamhet och i enlighet med villkoren i Huvudavtalet använda Kundportalen under Huvudavtalets löptid. Kundens åtkomst till och användning av Kundportalen är föremål för de begränsningar som anges i Huvudavtalet.

SRI får tillhandahålla Kundportalen, och lagra och i övrigt behandla Kundens data (helt eller delvis), från en annan plats eller annat land än Sverige och EU, med undantag för när annat följer av Huvudavtalet eller till följd av tvingande lag.

SRI förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Kundportalen förutsatt att Tjänsternas övergripande kvalitet och egenskaper inte väsentligen påverkas på ett för Kunden negativt sätt.

Kunden har inte rätt till åtkomst till eller användning av Kundportalen, inklusive dess objektkod och bakomliggande källkod, i annan eller större omfattning än vad som anges i Huvudavtalet.

KUNDENS SKYLDIGHETER

Kunden ansvarar för att Kundportalen används endast för de syften den tillhandahålls i enlighet med tillämplig Tjänstebeskrivning och för att Kunden inte medger utomstående åtkomst till Kundportalen.

Kunden är ansvarig för alla aktiviteter som förekommer med användning av Kundens användarnamn, lösenord och konton eller som ett resultat av Kundens tillgång till eller användning av Kundportalen.

Kunden ska endast använda Kundportalen för lagliga ändamål och i enlighet med villkoren i Huvudavtalet.

Kunden ska inte utsätta Kundportalen för tillgänglighets-, säkerhets- eller penetrationstest och ska förhindra att Kundportalen används i syfte att utföra sådana tester.

Kunden är införstådd med att Tjänsterna eller tillhandahållandet av Kundportalen inte inbegriper lagring av data i annan omfattning än vad som anges i Tjänstebeskrivning, och att det således, såvida inte annat anges i Tjänstebeskrivning, är Kundens ansvar att säkerställa erforderlig lagring och säkerhetskopiering av data.

Kunden förbinder sig att försvara och hålla SRI skadeslöst mot eventuella anspråk som framställs mot SRI på grund av Kundens underlåtenhet att efterleva skyldigheterna enligt denna punkt 3.

FÖRBÄTTRINGSDATA

All data och information genererad inom ramen för SRI:s tillhandahållande av Kundportalen som kan användas av SRI i syfte att förbättra och utveckla någon av SRI:s tjänster utgör SRI:s egendom, med undantag för när annat följer av Huvudavtalet eller till följd av tvingande lag.

AVSTÄNGNING

SRI kan tillfälligt stänga av Kundens lösenord, konton och tillgång till eller användning av Kundportalen om Kunden bryter mot någon bestämmelse i Huvudavtalet eller om SRI bedömer att Kundportalen eller någon del därav riskerar att drabbas av hot mot säkerhet eller funktionalitet. SRI kommer att informera Kunden före en sådan avstängning i den utsträckning det är rimligen möjligt.

PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Kunden är införstådd med att delar av Kundportalen inkluderar programvara och tjänster från tredje part, enligt vad som närmare anges i Tjänstebeskrivning. För sådan programvara och sådana tjänster ansvarar SRI inte i vidare omfattning än vad leverantören av programvaran eller tjänsten i fråga kan göras ansvarig mot SRI, och i övrigt inom ramen för de begränsningar som anges i Allmänna Villkor.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

SRI, eller tredje part som SRI erhåller rättigheter från, äger och ska behålla alla rättigheter och intressen, inklusive registrerade eller oregistrerade, befintliga eller framtida potentiella immateriella rättigheter, inklusive varumärken, patent, mönster, design, programvara, upphovsrätt, know-how och andra liknande immateriella rättigheter, vare sig de kan registreras eller inte (”Immateriella Rättigheter”), till Kundportalen. Inget i Huvudavtalet ska tolkas som att sådana Immateriella Rättigheter överlåts till Kunden.

FÖLJDER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

Vid upphörande eller effektiv uppsägning av Huvudavtalet vad avser Kundportalen, oavsett anledning, ska Kunden omedelbart upphöra med användning av Kundportalen.

Enligt särskild överenskommelse ska SRI dock under en tid av 30 dagar från upphörandet bereda Kunden möjlighet att återläsa data som Kunden lagrat i Kundportalen. 

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb