För kandidater:

Vanliga frågor och svar om säkerhetsprövning

På den här sidan hittar du som kandidat information om säkerhetsprövning i samband med inplacering i säkerhetsklassad verksamhet, information om hur en säkerhetsprövningsintervju går till och andra viktiga moment kopplat till säkerhetsprövningsprocessen.

Om du istället har frågor om vanliga bakgrundskontroller, se våra svar på vanliga frågor kopplat till bakgrundskontroller här.

Om du ska genomgå en så kallad LFD-kontroll, se våra svar på vanliga frågor kopplat till LFD-prövning här.

Om du behöver support, kontakta oss gärna via support@sri.se så hjälper vi dig.

SÅ GÅR EN SÄKERHETSPRÖVNING TILL

Aktivering:
Arbetsgivaren/den aktuella verksamheten beställer antingen en komplett säkerhetsprövningsprocess eller fristående delar såsom en bakgrundskontroll/grundutredning eller en säkerhetsprövningsintervju hos oss på SRI.

Samtycke:
Om arbetsgivaren har valt att låta SRI genomföra en komplett säkerhetsprövningsprocess får du som kandidat/prövad ett första SMS och ett mail från oss på SRI där vi ber om ditt samtycke för att påbörja inhämtning av information om dig för att genomföra en bakgrundskontroll, även kallad grundutredning. Du samtycker snabbt och enkelt med ditt BankID.

Insamling och analys:
När vi fått ditt samtycke påbörjar vår analytiker arbetet med din bakgrundskontroll. Insamlad data och information sammanställs och analyseras.

Bokning av säkerhetsprövningsintervju:
Samtidigt som din bakgrundskontroll genomförs kommer en av SRI:s samtalsledare att ta kontakt med dig för att boka tid för din säkerhetsprövningsintervju. Intervjun kan genomföras antingen som fysiska- eller digitala möten.

Säkerhetsprövningsintervjun:
En utbildad och erfaren samtalsledare genomför säkerhetsprövningsintervjun tillsammans med dig. Den tar vanligtvis ca 90 minuter. Kom ihåg att ta med dig en giltig legitimation till intervjutillfället.

Överlämning av underlag till arbetsgivaren/verksamheten:
Efter att säkerhetsprövningsintervjun genomförts sammanställer samtalsledaren en samtalsrapport som sedan överlämnas till utsedd person hos arbetsgivaren/den aktuella verksamheten.

Lämplighetsbeslut:
En säkerhetsskyddschef eller liknande i den aktuella verksamheten som beställde säkerhetsprövningsintervjun går igenom allt insamlat underlag såsom din bakgrundskontroll/grundutredning, samtalsrapport och ibland andra typer av verifikat för att bedöma din lämplighet för eventuell inplacering i säkerhetsklass. Ett lämplighetsbeslut fattas och en eventuell registerkontroll skickas in till Säkerhetspolisen för vidare hantering.

Tips!
Ju snabbare du har möjlighet att lämna ditt samtycke, desto snabbare kan processen påbörjas och desto snabbare kan du bli godkänd och exempelvis påbörja arbete i den aktuella verksamheten.

Tänk på att du aldrig är tvingad att samtycka till något du inte känner dig bekväm med. Ta i så fall denna dialog direkt med arbetsgivaren. Ställ frågor som gör att du känner dig trygg.

VAD ÄR SÄKERHETSPRÖVNING?

Säkerhetsprövning är en process som grundar sig i
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och som måste genomföras på alla individer som ska anställas eller anlitas för att befatta sig med säkerhetskänslig verksamhet eller ta del av uppgifter som rör Sveriges säkerhet.

Efter godkänd säkerhetsprövning och eventuell inplacering i säkerhetsklass pågår säkerhetsprövningen under hela tiden som du som individ är inplacerad i säkerhetsklass,
exempelvis under hela tiden som ett specifikt projekt pågår.

VAD ÄR SYFTET MED SÄKERHETSPRÖVNINGEN?

Syftet med säkerhetsprövning är att uppnå så kallad personkännedom och bedöma om du som individ kan anses som lämplig för deltagande i säkerhetskänslig verksamhet utifrån ett säkerhetsperspektiv och utifrån parametrarna lojalitet, pålitlighet och sårbarhet.

Syftet är i förlängningen att proaktivt kunna reducera risker kopplade till den svenska säkerheten.

Ett annat syfte är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att du som individ hamnar i en utsatt situation och blir sårbar för yttre påtryckningar.

VEM SKA SÄKERHETSPRÖVAS?

En säkerhetsprövning måste, som tidigare nämnts, genomföras på alla individer som genom anställning eller på något annat sätt ska delta i en säkerhetskänslig verksamhet.

Ett deltagande kan bestå i att du som individ ges tillträde till lokaler där verksamhetsutövaren bedriver säkerhetskänslig verksamhet exempelvis för att utföra arbete, leverera varor, eller delta i utbildningar eller föreläsningar.

Ett deltagande kan också bestå i du som individ har åtkomst till information, system eller processer och genom detta kan orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Fler svar på vanliga frågor om säkerhetsprövning hittar du lite längre ner på sidan.

DET HÄR ÄR SRI

SRI är specialiserade på att hjälpa arbetsgivare att genomföra säkra rekryteringar. Som ett av Sveriges mest anlitade bolag för säkerhetsprövningar och bakgrundskontroller är din integritet vår högsta prioritet. Därför hanteras all personlig information i en högkrypterad och GDPR-säker miljö.

Det innebär att du som prövad får möjlighet att ge ditt samtycke med hjälp av BankID innan en säkerhetsprövningsprocess påbörjas av oss på SRI.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM SÄKERHETSPRÖVNING

Det är helt och hållet frivilligt för dig som individ att genomgå en säkerhetsprövning. Däremot så kan du inte bli inplacerad i säkerhetsklass, och därmed inte delta i exempelvis ett projekt som innefattar säkerhetskänslig verksamhet, om du inte genomgått och blivit godkänd i en säkerhetsprövningsprocess.

Med grundutredning, enligt 3 kap. 3 § Säkerhetsskyddslagen (2018:585), avses en utredning om personliga förhållanden av betydelse för säkerhetsprövningen.

En grundutredning kan exempelvis genomföras med hjälp av en bakgrundskontroll, verifiering av tidigare meriter (utbildning och arbetslivserfarenhet) samt referenstagning – som sammantaget kan bidra till god personkännedom.

Säkerhetsprövningsintervjun är en del av grundutredningen och ett viktigt instrument i skapandet av personkännedom om en individ.

Säkerhetsprövningsintervjun är en gedigen och djupgående intervju som innefattar ett flertal delområden. Under intervjun kan det ställas frågor som kan uppfattas som integritetskänsliga. Detta är dock något som krävs och som har ett uttalat stöd i lagen.

Syftet med frågorna är att intervjuaren och verksamheten ska kunna klarlägga och bedöma de tre parametrarna lojalitet, pålitlighet och sårbarhet på ett korrekt sätt.

När grundutredningen inklusive säkerhetsprövningsintervju är klar kommer ett lämplighetsbeslut att fattas.

Om du som individen anses som lämplig, det vill säga anses lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt och inte har för stora sårbarheter kan verksamheten ansöka om en registerkontroll av dig hos Säkerhetspolisen.

Registerkontrollen utförs av Säkerhetspolisen genom sökningar i Polisens belastningsregister, misstankeregister, Polisens allmänna spaningsregister (eller uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen).

Säkerhetsprövningen och den eventuella registerkontrollen skall sedan pågå under hela tiden som du är involverad i säkerhetskänslig verksamhet.

Detta är ett moment som arbetsgivaren/uppdragsgivaren själva ansvarar för och inte något som SRI är involverade i.

Mycket kan hända under den tiden som en individ är delaktig i säkerhetskänslig verksamhet. Därför ställer lagen även krav så kallad uppföljande säkerhetsprövning.

Detta innebär att samtal ska genomföras vid uppkomna situationer som kan indikera ökad risk, men även cykliskt med jämna mellanrum.

Dessa samtal liknar den initiala säkerhetsprövningsintervjun och tar även ofta avstamp i det som framkommit i den första intervjun.

Samtycke innebär att du godkänner att SRI, på uppdrag av den tilltänkta arbetsgivaren/uppdragsgivaren, får samla in information om dig från öppna källor samt sammanställa dessa i en bakgrundskontroll-rapport. 

På SRI använder vi BankID som verifieringsmetod för att du ska kunna lämna ditt samtycke på ett så säkert sätt som möjligt

Om ditt BankID inte svarar eller om du inte har möjlighet att knappa in din sex-siffriga kod kan det bero på att arbetsgivaren som skickat ut förfrågan om bakgrundskontroll till dig har skrivit in ett felaktigt personnummer.

Om detta inträffar, ta gärna kontakt med arbetsgivaren och dubbelkolla så att de har uppfattat ditt personnummer rätt.

Om ditt BankID svarar kan du behöva uppdatera ditt BankID ifall att du inte har aktiverat automatiska app-uppdateringar i din mobila enhet. 

Då arbetsgivaren gör sin beställning så måste de också ange vem som specifikt ska ha möjlighet att läsa bakgrundskontroll-rapporten/grundutredningen och i SRI:s verktyg finns det funktioner som begränsar antalet personer som kan ta del av en rapport.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb