Omvärldsbevakning och kunskap i fokus när världen behöver det som mest

Att utbilda är bland det bästa vi vet och något som vi lägger mycket tid och energi på. Vi vet att kunskap inom säkerhet bidrar till en förstärkt säkerhetskultur i en verksamhet, vilket skapar en säkrare och tryggare arbetsplats – och i förlängningen ett säkrare och tryggare Sverige.  

I den här artikeln berättar jag mer om hur vi på SRI arbetar med intern och extern kunskapsspridning. Jag hoppas att jag, genom att dela med mig av vårt ”tänk” och vår approach, kan inspirera dig som läser detta till att öka fokuset på kunskapspåfyllnad, utbildning och omvärldsbevakning i din organisation.  

Behovet av kunskapspåfyllnad kanske viktigare än på många år 

Med tanke på det rådande osäkra, komplexa och föränderliga omvärldsläget är behovet av kunskap och insikter kring vad som händer i vår omvärld och hur det påverkar oss i Sverige, både direkt och indirekt, kanske viktigare än på många år.  

Utbildning och kunskap inom våra expertområden förmedlar vi på en rad olika sätt, både genom öppna och verksamhetsanpassade föreläsningar, genom traditionella klassrumsbaserade utbildningar, genom digitala kurser och inte minst, genom den här bloggen.  

Samtidigt är det minst lika viktigt att vi själva alltid är uppdaterade så att vi hela tiden kan förmedla den mest relevanta kunskapen och de mest aktuella omvärldsspaningarna. Därför är det viktigt att hela tiden se över vilka källkataloger som vi utgår ifrån, men också hur olika typer av information och omvärldsspaningar bedöms och bearbetas. 

Omvärldsbevakning och kunskap

Löpande omvärldsbevakning och kunskapshöjande insatser 

Internt i vår organisation så anordnar vi därför löpande och systematiskt föreläsningar inom de ämnen som är mest aktuella. Hur vi prioriterar våra utbildningsinsatser för våra medarbetare kan triggas av exempelvis förändringar eller praxis inom svensk eller utländsk lagstiftning, utveckling i konflikter och krig, ny information som rör definierade hotaktörer inom säkerhets- och luftfartsskydd etc.  

Vi överväger hela tiden hur vi behöver agera, så proaktivt vi bara kan, för att hela tiden ha kunskapen som behövs. Denna approach till interna kunskapshöjande insatser är även något som vi förespråkar och rekommenderar våra kunder att anamma för att klara av att hänga med i omvärldens svängningar och vara à jour.  

Under 2020, 2021 men även nu 2022 har vi genomfört ett antal kunskapshöjande insatser. I år har vi exempelvis anordnat utbildningstillfällen och samtalsforum med olika sakkunniga experter både avseende Ryssland, Ukraina, Turkiet, Iran och nu senast även angående Kina och Taiwan.  

Dessa föreläsare har alla många års erfarenhet från relevanta organisationer och myndigheter, en del är forskare och några är Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. När vi bedömer att detta ändå inte räcker, så söker vi såklart även efter dessa föreläsare utomlands. 

Vår approach till intern kunskapsspridning och lärande 

Hela vår organisation tar del av dessa experters erfarenheter, kunskap, förslag på arbetssätt och spaningar. Det kan handla om modus operandi eller annat som vi behöver förstå mer av eller fortbilda oss inom.  

Vår approach till den här typen av kunskap bygger även på att så många som möjligt i organisationen har samma kunskap och en samsyn kring de hotaktörer och risker som är aktuella vid varje given tidpunkt. Det stärker vår säkerhetskultur och bygger en bra grundplattform för samtal, diskussion och gemensam riskmedvetenhet.  

Genom att ge alla våra medarbetare tillgång till löpande kunskapspåfyllnad höjer vi hela organisations lägstanivå. Genom åren har vi märkt att våra interna diskussioner blir spetsigare, att vetgiriga medarbetare och specialister stimuleras på ett intellektuellt plan och att vår samlade förmåga att vrida och vända på olika perspektiv blir bättre.  

Insamlad kunskap tillgängliggörs för SRI:s kunder 

Detta löpande arbete med att höja vår egen kunskap leder även i förlängningen till att vi kan erbjuda våra kunder fler seminarier och föreläsningar om ämnen, brett och på djupet, som bidrar till att deras reflektioner och perspektiv förflyttas framåt i positiv riktning. Likaså i all vår utåtriktade rådgivning.  

För inte så länge sedan lanserade vi vår digitala föreläsningsserie Från gråzon till safe zone: Resan mot ett säkrare Sverige AB i 10 delar. I den serien lyfte vi bland annat aktuella ämnen som gråzonsproblematik, hybrida hot, organiserad brottslighet, terrorism och parallella samhällen.  

Nu i höst lanserar vi föreläsningsserien ”Lägesbild” som syftar till att ge organisationer och funktionsföreträdare ökad förståelse för dagens samhällshot och nya utmaningar för både Sveriges- och den egna organisationens säkerhet.  

Med föreläsningsserien hoppas vi kunna bidra till att möta det stora kunskapsbehovet som finns när det gäller att förstå nya samhällsutmaningar. I förlängningen vill vi hjälpa organisationer att höja sitt säkerhetsmedvetande och kompetensnivå för att på ett effektivt sätt kunna möta både nya och mer komplexa utmaningar men även förändrade krav. 

Jag hoppas att du fått nya insikter och inspiration till att ta tag i utbildningsfrågan kring säkerhet i din verksamhet – och hoppas även att vi får tillfälle att ses på någon av våra kommande föreläsningar eller utbildningar!  

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb