Video: Terrorexpert Hans Brun om terrorhotet mot Sverige

På SRI har vi ett stort intresse av omvärldsbevakning. Det finns flera skäl till det. Ett av dem är helt enkelt att vi som individer genuint är intresserade, men ett annat och kanske viktigare skäl är att vi genom den verksamhet vi bedriver behöver följa och analysera våra kunders behov innan dessa blivit uttryckta.

Vi behöver ligga före och behöver kontinuerligt bevaka aktuella händelser, hotaktörer och säkerhetspolitiska svängningar för att kunna vara spetsiga och rådgivande.

Därför är terrorbedömningar och utveckling kring olika sannolikheter, olika aktörer och hur olika verksamheter kan riskera att drabbas något vi följer med stort intresse. Sverige har just nu, som många vet, ett förhöjt terrorhot på grund av både det rådande omvärldsläget, men även på grund av provokationer – något som på kort sikt snabbt kan förändra bedömningen.

Ute i våra kunders verksamheter finns det just nu en oro relaterad till det förhöjda terrorhotet och vi får många frågor till oss. Samtidigt finns det en stor vilja att agera, vilket är positivt.

I syfte att snabbt kunna hjälpa många att förstå det rådande läget och den komplexa situation som vi är i just nu bad vi en av Sveriges ledande terrorforskare, Hans Brun, om ett samtal. Här nedan kan du ta del av samtalet mellan Hans och Pierre Gudmundson i sin helhet.

Hans Brun menar bland annat att samhället idag, på grund av globalisering och sociala medier, lever under ett terrorhot som kan förändras på minuter – och då påverka en helt annan del av världen. Konkret så skulle det kunna innebära att en koranbränning som sker i Stockholm kan få konsekvenser för en svensk verksamhet på en annan kontinent inom loppet av minuter.

Vi genomförde samtalet på enklaste sätt på vårt kontor och fick möjlighet att ställa frågor som vi tror kan vara viktiga att reflektera över inför att verksamheten ska fundera, diskutera, planera och utvärdera inom ramen för interna diskussioner om terrorhotbedömning och hotbild. 

Den 7:e mars släpptes även Sveriges terrorbedömning för 2023. Därför har vi nu i anslutning till denna nyhet publicerat samtalet med Hans.

Vi hoppas du som väljer att lyssna får med dig insikter och perspektiv som hjälper dig i din verksamhet – något som i förlängningen leder till tryggare och säkrare arbetsplatser och ett säkrare Sverige! 

Rekommendationer från SRI

 • En förhöjd terrorhotnivå kan leda till att ledare i en verksamhet tar beslut som i efterhand kan visa sig ha varit under- eller överdimensionerade.
 • Det är därför viktigt att hålla fast vid sitt proaktiva och systematiska säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete – och att man utgår ifrån sin egen verksamhets förutsättningar vid beslutsfattande.
 • Därför är det även viktigt att man, innan beslut om åtgärd fattas, ser över sin nuvarande hotbedömning och i den reviderar och uppdaterar informationen om vilka hot man ska förhålla sig till samt i vilken utsträckning.
 • Olika verksamheter har olika många verksamhetsadresser och bedömningarna kan skilja sig åt mellan dessa. Det går inte alltid att generalisera sina bedömningar, man kan behöva göra bedömningar både lokalt och regionalt. Detta gäller både nationellt och internationellt.
 • Man bör inte förlita sig på att det kommer tillräckligt vägledande information från myndigheter eller centralt ifrån samhället. Alla verksamheter måste bedriva en egen omvärldsbevakning på ett sätt, och i en utsträckning, som gör att de också själva kan ta adekvata beslut när det behövs. Central information kan då vara till stöd, men räcker vanligtvis inte för en enskild verksamhet.

   Fler föreläsningar från SRI:

   Gråzonsproblematik – Vad är det och hur påverkas svenska organisationer idag? (Björn Marcusson, Försvarshögskolan)

   Hybrida hot – Hur tar de sig uttryck, hur drabbar de organisationer och hur kan man skydda sig? (Björn Marcusson, Försvarshögskolan)

   ® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb