Omvärldsbevakning: SRI:s första kvartalsrapport för 2023 är här!

När vi utvecklade Kompass var det tydligt och viktigt för oss att en av hörnstenarna i vår digitala kunskapsbank skulle vara gedigen omvärldsbevakning i form av, bland annat, återkommande kvartalsrapporter som täcker in många relevanta områden och viktiga händelser. Stort och smått, regionalt och globalt, sektorspecifikt och generellt.

Nu är vår första kvartalsrapport redo och finns fritt tillgänglig för alla våra Kompass-användare. Våra säkerhetsanalytiker har analyserat och bevakat ett stort antal rapporter, nyhetsmedier och andra källor i Sverige och globalt under det gångna kvartalet och sammanställt en gedigen rapport som i sin helhet består av över 80 sidor samlad information analyser, visuella presentationer av statistik och mycket mer.

Rapporten avslutas med rekommendationer från oss på SRI och en längre sammanfattande analys av det rådande säkerhetspolitiska läget och aktuella hot mot Sverige och svenska verksamheter av Stefan Kristiansson, tidigare chef för MUST och numera rådgivare till SRI.

Omvärldsbevakning från SRI - Analys av säkerhetshot, hotaktörer, personalsäkerhet och mer

Här nedan kan du upptäcka de olika områden som omvärldsbevakningen belyser:

Säkerhetsläget i korthet

I den första delen i vår kvartalsrapport gör vi ett antal nedslag och spaningar inom ett brett spektrum av ämnen där vi sammanfattar säkerhetsläget i korthet.

Ämnen som berörs är exempelvis:

Den svenska drivmedelsförsörjningen, Leopard-stridsvagnar, Kia-bröderna, Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning, viten vid brister i säkerhetsskyddet, lagförslaget som ska förhindra skadliga utländska investeringar och förvärv, ekonomiska sanktioner samt Rysslands nya sätt att spionera i Sverige.

Genomgående i hela kvartalsrapporten länkar vi även till alla källor som använts, såsom rapporter, remisser och artiklar.

Aktuella hotaktörer Q1 2023

Med tanke på omvärldsläget är det självklart att mycket tonvikt i kvartalsrapporten läggs på Ryssland, Kina och Iran – de tre största hotaktörerna i dagsläget.

Ryssland: Vi belyser och analyserar bland annat Putins omtalade tal till nationen i februari, vilka budskap som förmedlades och vad de kan innebära samt analyserar vad som händer ”bakom kulisserna”.

Kina: Vi analyserar Kinas aggressiva tillväxtmål och landets strategier för att uppnå dessa mål genom exempelvis underprissättning av utlåning, företagsförvärv, systematisk stöld av immateriella rättigheter och cyberintrång, spionage och genom akademin.

Vi lyfter även fram det allt starkare och tydligare samarbetet mellan Ryssland och Kina som skulle kunna innebära ”dubbla hot” mot omvärlden, bland annat genom Kinas försäljning av vapen till Ryssland och omvänt, Rysslands försäljning av uran till Kina och de båda ländernas fokus på rymdkrigföring.

Iran: När det gäller Iran belyser vi självklart den senaste tidens protester mot regimen, men även landets fokus på kärnteknologi och försök till framställning av kärnvapen samt landets relation med både Ryssland och Kina.

Närtida insiderfall och cyberangrepp

”Det var ett ofarligt fotografi som kom att avslöja Zheng Xiaoqing, en tidigare anställd hos energikonglomeratet General Electric Power (GE) – ett multinationellt konglomerat inom hälso-, energi och flygsektorerna, som tillverkar allt från kylskåp till flygmotorer.”

Antalet insiderfall och cyberangrepp ökar ständigt. I det här avsnittet belyser vi ett antal högaktuella ärenden från hela världen och från flera olika branscher såsom energi- telekom och transportsektorn. Avsnittet innehåller även gedigen statistik och data och resurser för egen analys av data kopplat till dessa två hottyper.

I vissa av dessa insiderfall handlar om industrispionage medan andra är direkt kopplade till kriget i Ukraina. Vi belyser även Svenska Dagbladets djupgående granskning av kinesiska forskare och utbytesstudenter och hur de systematiskt utvinner kunskap ur akademiska instutitioner.

När det gäller cyberangrepp belyser vi bland annat angrepp med direkt koppling till koranbränningarna och den muslimska världens svar på dessa, men även cyberangrepp med koppling till kriget i Ukraina och med koppling till energisektorn.

terrorhotet mot Sverige

”Det är fortfarande ensamma aktörer, associerade med jihadister och högerextremistisk våldsbejakande extremism, som utgör det största hotet om potentiella terroristattacker och våldsamma extremistattacker i EU.”

Säkerhetspolisen har tidigare uttryck att terrorhotet mot Sverige ökat och är ökande. I det här avsnittet har vi analyserat rapporter från Europol och Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Vi belyser vi bland annat hoten från online-miljön, ensamagerande aktörer, jihadistisk terrorism och högerextrem terrorism, kopplingen mellan terrorism och organiserad brottslighet samt terrorfinansiering.

Även detta avsnitt innehåller gedigen statistik samt resurser kopplat till terror.

påverkanskampanjer och desinformation

”Det svenska underrättelseanalys-företaget Paliscope och TV4 har sen sedan hittat möjliga kopplingar mellan Paludan och medlemmar av den ryska, högerextrema, paramilitära Wagnergruppen.”

Desinformation och påverkanskampanjer har varit ett återkommande inslag under det gångna kvartalet. I det här avsnittet belyser vi kampanjer som har syftat till valpåverkan och urholkning av demokratin eller instutionellt förtroende och att öka polarisering i samhället.

omvärldsbevakning energikrisen

”I Sverige har vi nu på riktigt fått känna på konkreta konsekvenser av Rysslands militära invasion av Ukraina och eftersläpningar av covid-19-pandemin, som tillsammans orsakat stora störningar i de globala energi- och teknikförsörjningskedjorna.”

I det här avsnittet har våra säkerhetsanalytiker analyserat IEA-rapporten ”Energy Technology Perspectives 2023” och den studentdrivna tankesmedjan The Security
Distillerys rapport ”Gas, War, and Europe”. I kvartalsrapporten har vi sammanfattat de viktigaste delarna som påverkar Sverige och svenska verksamheter.

Vi belyser även specifika och konkreta hot och risker riktade mot energisektorn och samhällskritisk infrastruktur såsom sabotaget mot Nord Stream samt det ökade och ökande behovet av mineraler för framställning av energikällor.

Säkerhetspolitik och hotbild - Arktis

”Det är inte bara Ryssland som är intresserad av Arktis. Efter Kinas makt i Afrika utövar nu landet sitt inflytande i detta strategiskt viktiga område. Exempelvis initierade Kina projektet ”Polar Silk Road” 2018, vars namn påminner om ”New Silk Road””

Kapprustningen om Arktis intensifieras mer och mer i takt med att klimatet förändras och isarna i regionen smälter – vilket i sin tur bland annat möjliggör nya transportvägar.

Länder som Kina och Ryssland har visat stort intresse för regionen, både som transportled men även som källa för naturtillgångar, något som har resulterat i bland annat spionage och kartläggning av undervattensinfrastruktur.

I kvartalsrapporten lyfter vi bland annat fram viktiga delar i en artikel publicerad av The Arctic Institute, som analyserat Sveriges framväxande strategiska roll med avstamp i en relativt nyligen släppt studie av Försvarsmakten.

Omvärldsbevakning kopplat till rymden som ny arena och medföljande säkerhetshot

”I en rapport publicerad av ESA tidigare i år hävdas att USA och Kina har startat en ny, global, rymdkapplöpning med privata aktörer sprungna ur statliga program – och målet är tydligt: att etablera globalt ledarskap inom segment som bärraketer och internet via bredband från rymden.”

Rymden har blivit ett strategiskt viktigt område för såväl försvar och nationell säkerhet som för ekonomi och industri för flera länder.

I det här avsnittet belyser vi även kopplingen mellan rymden som arena, cyberattacker och kriget i Ukraina.

Analys av EU:s investeringar och sanktioner

”Från januari till juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd, där de första månaderna har präglats av kriget i Ukraina och kommer sannolikt att fortsätta göra så resten av tiden. Säkerhet, resiliens, välstånd, demokratiska värden och rättsstatsprincipen är prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet under våren.”

EU, dess stora infrastruktur investeringar, stöd och solidatitet med Ukraina, sanktioner mot Ryssland och Belarus samt andra viktiga händelser lyfts fram i detta avsnitt.

Omvärldsbevakning - Nato-frågan

Natos utvidgning till Sverige och Finland är en fråga som säkerligen har gått få förbi. Våra säkerhetsanalytiker har tittat närmare på Natos årsrapport för 2022, där frågan självklart är framträdande, men där även Natos strategiska satsning DIANA lyfts fram.

DIANA, eller ”Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic” är ett acceleratorprogram som förser innovatörer med djup teknik och dubbla användningsområden samt tillgång till NATO-resurser så som finansiering och vägar för att anpassa sina lösningar för försvars- och säkerhetsbehov. Ett exempel som lyfts fram är AI som verktyg för att skapa bättre skydd för kritisk infrastruktur.

Kunskap och rekommendationer för att stärka säkerhetsskyddet och personalsäkerheten i organisationen

”Detta innebär att inventera verksamhetens nulägesstatus för att säkerställa att säkerhetsskyddet matchar det rådande och växande hot- och risklandskapet.”

I sant SRI-manér delar vi självklart även med oss av konkreta rekommendationer som syftar till att hjälp verksamhetsföreträdare, exempelvis säkerhetsskyddschefen, att härda skölden och öka motståndskraften inför de hot som både många verksamheter själva står inför och som alla vi i Sverige kollektivt står inför och behöver hantera.

omvärldsbevakning och analys av det säkerhetspolitiska läget av Stefan Kristiansson, tidigare chef MUST

Kvartalsrapporten tog avstamp i Stefan Kristianssons artikel och vad kan väl vara lämpligare än att låta Stefan utveckla sin analys och sina insikter i en fördjupad, sammanfattande analys av det rådande säkerhetspolitiska läget.

I sin analys belyser Stefan bland annat frågor och områden som:

  • Är vår beredskap god?
  • Säkerhetsmedvetandet i Sverige
  • Invasionen: Såg vi den komma?
  • Nato-medlemskap och förändrad hotbild
  • Det militära hotet
  • Underrättelsehotet

Vill du få tillgång till rapporten men har inte Kompass?

Våra kvartalsrapporter ingår som en del av tjänsten Kompass, men går även att beställa separat. Om du redan är kund till SRI rekommenderar vi att du tar kontakt med din kontaktperson hos oss för att beställa ditt exemplar av rapporten. Om du inte redan är kund hos oss så hittar du våra kontaktuppgifter här.

Vad är Kompass?

Kompass är ett levande kunskapsbibliotek och digital stödresurs för hela organisationen.

I Kompass delar SRIs säkerhetsexperter och säkerhetsanalytiker löpande med sig av sin samlade kunskap, föreläsningar, omvärldsbevakningar och sitt samlade resursbibliotek av verktyg, tips, lathundar, externa resurser och mycket mer.

Kompass hjälper säkerhetsfunktionen att snabbt kunna sprida kunskap och bygga säkerhetskultur inom ämnen relaterade till säkerhetsskydd och personalsäkerhet, verksamhetsskydd och insiderprevention och andra kringliggande relevanta ämnen.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb