Säkerhetskultur i verksamheten: “Individen är viktig, men miljön är väsentlig”

Den senaste tidens utveckling i Europa har onekligen väckt många tankar kring de hot och risker som vårt samhälle står inför. Den oroväckande takt som hotbilden har utvecklats kan även sätta press på verksamheter att implementera säkerhetsåtgärder och rutiner här och nu (kanske helst igår).

I den här artikeln pratar vi med SRI:s säkerhetsexpert Erica Eriksson om hur en löpande öppen dialog och ett långsiktigt och strategiskt arbete kring säkerhetskultur är väsentligt för att stärka organisationer.

Säkerhetskultur i verksamheten

Delad värdegrund en framgångsfaktor – och värdegrund kopplat till säkerhet är inget undantag

Ny forskning från Försvarshögskolan, Universitetet i Bergen och andra lärosäten har visat att anställda som delar sin organisations värdegrund är en framgångsfaktor. Medarbetaren blir både bättre på sina tilldelade uppgifter och på att fånga upp problem på arbetsplatsen. Med andra ord ökar produktiviteten och anställda kan lättare identifiera potentiella brister i säkerheten.

Men, när organisation och medarbetare inte delar värdegrund bäddar det för problem som inte bara påverkar säkerheten i den egna verksamheten, utan ibland även säkerheten för samhällsviktig verksamhet i Sverige. Närtida exempel på detta är bland annat: 

 • En läkare vid Danderyds sjukhus ertappades med att ge ovetenskapliga råd till patienter. Under gruppövningar ska patienter bland annat ha uppmanats “detoxa med hjärtat och att suga näring ur jorden”. Kliniken tar avstånd från den numera före detta anställdas handlingar och förespråkar beprövad behandling med tydlig vetenskaplig förankring.
 • En banktjänsteman utnyttjade sin position vid en av Sveriges största banker för att tillsammans med en mäklare tvätta hundratals miljoner kronor åt det så kallade ”Södertälje-nätverket”. Polisen misstänker att banktjänstemannen tagit emot en summa pengar från det kriminella nätverket som ersättning för att bevilja lån som banken annars hade avslagit.
 • Personer med kriminella kopplingar misstänks ha fått anställning inom Kriminalvården. Myndigheten misstänker att personerna i fråga sökt sig till kriminalvården med syfte att infiltrera organisationen och att deras lojalitet från början legat hos de kriminella kontakterna.

Vad innebär säkerhetskultur och hur bygger man en bra kultur?

Erica Eriksson - Affärsområdeschef SäkerhetsskyddErica Eriksson, Affärsområdeschef för Säkerhetsskydd på SRI, menar att det är direkt avgörande för en välfungerande säkerhetskultur att medarbetarna vågar räcka upp handen om något gått fel.

”Det är viktigt att få medarbetare att förstå att de, genom att vara vaksamma och genom att de vågar räcka upp handen och rapportera, hjälper till att täppa till säkerhetsbristerna. Att uppmärksamma hot är en viktig förutsättning för att stärka verksamheten.”

“Säkerhetskultur handlar om att förstå vad som är viktigt, om att sätta laget före jaget. Att ha ett metaperspektiv på sitt agerande och höja blicken, till exempel att se Sveriges perspektiv och därtill verksamhetens del i Sveriges säkerhet,” säger Erica och fortsätter:

“En och samma individ kan vara olika benägen att rapportera fel på olika arbetsplatser eftersom det ”kostar” olika mycket för den enskilde. Individen är viktig, men miljön är väsentlig. Det är där säkerhetskultur och värdegrund uppstår.”

Hur bör man arbeta för att främja och utveckla en stark säkerhetskultur i verksamheten?

Ericas erfarenhet är att kommunikation mellan ledning och medarbetare är en grundpelare. Erica berättar även att utbildning är en nyckelfaktor i säkerhetsarbetet eftersom medarbetaren måste förstå vad den ska göra, när den ska göra det och inte minst, varför den ska göra det.

“Det är en vanlig missuppfattning att säkerhetsskyddschefen är den enda som måste ha kunskap om säkerhet, men det är inte bara chefen som bedriver säkerhetsarbetet, utan allas arbete är en del av säkerhetskulturen.”

“Oavsett vad för verksamhet man bedriver måste man tänka på vad som är skyddsvärt för den egna verksamheten. Allt kan handla om företagets överlevnad, därför borde man kartlägga vad som är företagets kärnvärden. Det kan handla om att öka försäljning eller att vara restriktiv med att prata med utomstående. Då visar man skyddsvärda områden för organisationens inre liv och man bör öka förståelsen för hur viktigt det är att skydda sin egen information. I grunden handlar det om att bygga förståelse för varför man bör skydda saker.”

“De verksamheter som har en bra säkerhetskultur är transparenta med sina medarbetare, informerar om åtgärder och är noga med att få medarbetarna att känna sig inkluderande. Värdegrund är stort, vitt begrepp, men man kan säga att “öppenhet” är en värdegrund i organisationen.”

Hur relaterar arbetet med säkerhetsprövningsintervjuer till värdegrund och kultur?

Erica berättar att för de verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen är säkerhetsprövningsintervjuer en viktig del i säkerhetskulturen eftersom medarbetarens potentiella sårbarheter kartläggs.

”Sårbarheter är kontextuella och det är först när man undersökt kombinationen av en person och en viss verksamhet som risker blir tydliga.”

“Vid intervjuer är det viktigt med en mänsklig dialog där individen respekteras. Det är ett samtal, inte ett förhör. Medarbetaren ska förstå innebörden av sin roll samt riskerna som tjänsten innebär och hur dessa kan minskas. Målet är att personen ska motiveras att själv vara delaktig i intervjun och säkerhetsarbetet. På så sätt byggs en säkerhetskultur hos individen.”

Vad är utmärkande för en bristande säkerhetskultur?

Erica menar att det finns flera saker som utmärker en bristande säkerhetskultur.

“Det är svårt att få bra säkerhetskultur i verksamheter som har en “blame-kultur”, där medarbetare skyller på och bryter ner varandra, då vågar man inte ta ansvar. Därför är det oerhört viktigt att lyfta och hjälpa varandra.”

“Om vi litar på varandra så märker vi när något händer i den andres liv. Om vi har förtroende så vågar vi även ställa frågor som ”Vad händer i ditt liv? Hur mår du egentligen?” De samtalen behöver vi på arbetsplatsen, speciellt nu, och även tidigare under pandemin. Men det måste komma från ett genuint intresse. Det kan inte vara så stolpigt och formellt. Det bygger ingen säkerhetskultur.”

Så kan du stärka säkerhetskulturen i din verksamhet

  • Påminn verksamheten om vad som händer säkerhetsmässigt. Håll intresset uppe i form av cykliska påminnelser. Lägg exempelvis in en punkt på månadsmötet som heter “säkerhet”. Det gör att säkerhetsfrågor hela tiden är “top of mind”.
  • Reflektera över verksamhetens kärnvärden. Vad vilar organisationens existens på? Låt det vägleda resten av säkerhetsarbetet.
  • Upplys medarbetarna, bygg förståelse kring varför. Medarbetare har större förutsättningar att lyckas med sitt eget arbete när de förstår hur rutiner, utbildning, kommande ändringar härleds till säkerhetsarbetet.
  • Fostra ett öppet diskussionsklimat och våga fråga. Motverka “blame”- och tystnadskultur eftersom ingen tjänar på att brister går orapporterade.
® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb