Vad är VUCA?

Att omvärldsläget är osäkert och många gånger komplext råder det inga större tvivel om. Man beskriver även ibland omvärlden med förkortningen VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity) – ett begrepp som bland annat används flitigt av amerikanska armén. Översatt innebär det att världen ses som volatil, osäker, komplex och tvetydig.

Bli inte förvånad om förkortningen dyker upp i ett flertal sammanhang, allt från säkerhetspolitiska diskussioner till rekrytering och hur man som arbetsgivare kan och bör anpassa sig när man rekryterar, arbetar med personalsäkerhet med mera.

Vad är VUCA?

Kommunismens fall på 90-talet är ett skolboksexempel som ofta används när det gäller att beskriva VUCA. När järnridån föll och de gamla sovjetstaterna kollapsade var USAs enda fiende borta.

Istället för en tydligt definierad front mellan öst och väst fanns det nu helt plötsligt nya hot och kriser som inte följde samma uttalade och outtalade regler som man rättat sig efter tidigare. Den amerikanska armén behövde därför snabbt anpassa sig efter dessa förutsättningar och använde då förkortningen VUCA.

VUCA står för:

Volatility (Volatilitet) refererar till förändringshastigheten i en bransch, ett land eller kanske världen i stort. Begreppet är associerat till hur snabbt behov ökar och minskar, uppstår eller försvinner.  

Uncertainty (Osäkerhet) refererar till vilken utsträckning vi med tillförlitlighet kan förutse framtiden och framtida trender. En del av osäkerheten är även associerad till människors oförmåga att förstå vad som händer i den snabbrörliga omvärlden. Ju mer osäker nutiden och omvärlden är, desto svårare är även framtiden att förutspå.

Complexity (Komplexitet) refererar till det stora antalet faktorer som måste tas med i beräkningen, hur faktorerna varierar samt relationen mellan dessa faktorer. Ju fler faktorer, variationer och ju fler relationer mellan faktorerna, desto mer komplexitet.

Ambiguity (Tvetydighet) refererar till bristen på tydlighet när det gäller att tolka en situation och dra korrekta slutsatser. Detta kan ofta koppla till vaghet i till exempel politik och terminologi.

Utmaningar för företag och organisationer

För företag och organisationer kan den nuvarande ”VUCA-världen” vi lever i innebära stora utmaningar. Affärsmodellen som tidigare kanske har genererat stora vinster kanske inte fungerar alls imorgon och företaget blir tvingade att arbeta mer med innovation och produkt/tjänsteutveckling. Samtidigt kan innovationsarbetet i sig vara förenat med risk i form av kostnader och förlorade intäkter.

Agilt och fail fast i en VUCA-värld

För att lyckas i en VUCA-värld behöver organisationer vara mer agila än någonsin och våga utmana status quo samtidigt som man har en riskmedvetenhet och ett arbetssätt där innovation, snabbrörlighet och möjlighet snabbt förändra, utveckla, testa, utvärdera och omvärdera.

Fail fast är en filosofi som används av många startup-företag, inte minst inom tech-segmentet, där testning och stegvis utveckling används för att utvärdera om en idé har värde på marknaden. Målsättningen med fail fast är att kunna avbryta snabbt om ett test inte fungerar och då samtidigt snabbt kunna testa exempelvis ett annat arbetssätt.

Mer konkret skulle agilt och fail fast kunna innebära en snabb utrullning av ett nytt digitalt verktyg för att lösa en utmaning eller möta ett behov, exempelvis ett verktyg för digital referenstagning som snabbt kan minska arbetsbörda vid rekryteringstoppar. Det kan även innebära att avtal som skrivs med leverantörer skrivs med kortare bindningstid för att kunna anpassa verksamheten för förändrade behov.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb