PROTECTIVE SECURITY BASIC TRAINING

Protective security basic training / Grundkurs säkerhetsskydd - SRI

(Course description in English below)

🇸🇪 Den här kursen är vår engelska version av vår etablerade och uppskattade Grundkurs i säkerhetsskydd.

Den engelska versionen skapar förutsättningar för bättre förståelse och medvetenhet kring arbete i säkerhetskänslig verksamhet för icke-svenskspråkig personal.

Kombinationen av den svenska och engelska versionen ger dessutom verksamheter med både svensk- och engelsktalande personal, i Sverige och utomlands, en gemensam kunskapsplattform att stå på.

OM UTBILDNINGEN:
Den nya säkerhetsskyddslagen innebär att ett ökat antal verksamheter idag bedriver säkerhetsskydd. Vad är då säkerhetsskydd och vad innebär det för verksamheten samt för den enskilda medarbetaren?

Den här utbildningen syftar till att svara på dessa frågor genom att ge en grundläggande förståelse för vad säkerhetsskydd är, varför säkerhetsskydd finns samt hur ett systematiskt säkerhetskyddsarbete skall genomföras för att ge effekt samt leva upp till de lagkrav som finns.

Utbildningen riktar sig till alla personer som är inplacerade i säkerhetsklass, oavsett nivå eller personer som i sin befattning i övrigt är i behov av att han kunskap och förståelse för säkerhetsskydd.

Deltagaren får under utbildningen en helhetsbild över det systematiska säkerhetskyddsarbetet och dess ingående delar:

 • Informationssäkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Fysisk säkerhet

Deltagaren får även kunskap om de olika hotaktörerna och deras metoder såväl som en fördjupad förståelse för att hotet inte bara kommer utifrån externa aktörer utan även kan komma inifrån den egna verksamheten.

Genom exempel på historiska händelser där säkerhetsskyddet har brustit samt konkreta tips för att minska risken för att detta sker igen bidrar utbildningen till att ge deltagaren en bättre förståelse för sin egen roll och sitt eget ansvar i säkerhetskyddsarbetet.

UTBILDARE: Erica Eriksson och Pierre Gudmundson
LEVERANSMETOD: 
E-learning – Video, audio, text samt kunskapsprov
FÖRKUNSKAPER: Inga
LÄNGD: 
2 tim
PRIS: 3000 SEK exkl. moms per deltagare
ÖVRIGT:

 • Deltagaren diplomeras efter godkänt slutprov
 • Digital äkthetskontroll på diplom ingår
Protective security basic training / Grundkurs säkerhetsskydd - SRI

🇬🇧 This course is our English version of our established and appreciated Grundkurs i säkerhetsskydd.

The English version creates good conditions for better understanding and awareness of work in security-sensitive operations for non-Swedish-speaking personnel.

The combination of the Swedish and English versions also gives businesses with both Swedish and English-speaking staff, in Sweden and abroad, a common knowledge platform to stand on.

The new Protective Security Act has resulted in that an increased number of businesses today conduct protective security. What is protective security then, and what does it mean for the business and for the individual employee?

This training course aims to answer these questions by providing a basic understanding of what protective security is, why protective security exists and how systematic protective security work must be carried out in order to be effective and live up to the existing legal requirements.

The training is aimed at all people who are placed in a security class, regardless of level or people who, in their position, otherwise need knowledge and understanding of protective security.

Throughout the course, the participant will gain an overall understanding of systematic protective security work and its included components:

 • Information security
 • Personnel security
 • Physical security

The participant will also gain knowledge about various threat actors and their methods, as well as a deeper understanding that the threat does not only come from external actors, but can also come from within one’s own business.

Through examples of historical events where protective security has failed and concrete tips to reduce the risk of this happening again, the training contributes to giving the participant a better understanding of their own role and responsibility in the protective security work.

EDUCATORS: Erica Eriksson and Pierre Gudmundson
LEARNING METHOD: 
E-learning – Video, audio, text and knowledge test
REQUIRED PREVIOUS KNOWLEDGE: None.
LENGTH: 
2 hours
PRICE: 3000 SEK excl. VAT per participant
ADDITIONAL INFORMATION:

 • The participant is awarded a diploma after passing final exam
 • Digital authenticity check on diploma included

🇸🇪

MER INFORMATION OCH BOKNING

För mer information, kontakta oss på SRI Academy via e-post: academy@sri.se eller via telefon: 08-30 30 73.

BOKNING
Bokning sker via formuläret nedan. Efter inskickad bokning tar vi kontakt med dig via e-post för att verifiera din beställning och dina uppgifter. Efter bekräftad beställning är bokningen bindande.

Observera:
SRI Academy:s utbildningar riktar sig uteslutande till organisationer och ej till privatpersoner. Ange därför din jobbmail i formuläret nedan. SRI förbehåller sig rätten att neka deltagande.


  Jag bekräftar härmed att jag önskar boka det angivna antalet deltagarplatser och är införstådd med att varje deltagarplats är personlig och ej kan eller får spridas vidare.

  Härmed godkänner jag SRI:s integritetspolicy (Se: https://sri.se/integritetspolicy/) och att SRI behandlar mina personuppgifter.

  🇬🇧

  MORE INFORMATION AND BOOKING

  For more information, contact us at SRI Academy by email: academy@sri.se or by phone: 08-30 30 73.

  BOOKING
  Booking takes place via the form below. After the booking has been submitted, we will contact you via e-mail to verify your order and your details. After confirmed order, the booking is binding.

  Note:
  SRI Academy’s courses are aimed exclusively at organisations and not at private individuals. Therefore, enter your work email in the form below. SRI reserves the right to refuse participation.


   I hereby confirm that I wish to book the specified number of participant slots and understand that each participant slot is individual and cannot or may not be distributed further.

   I hereby approve SRI's privacy policy (See: https://sri.se/integritetspolicy/) and that SRI processes my personal data.

   ® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb