Bristande säkerhetsskyddsarbete kan bli en kostsam historia: ”Flera viktiga pusselbitar saknas”

I januari i år skärptes kontrollerna av verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet – och brister i säkerhetsskydd och personalsäkerhet kan bli en kostsam historia. Regeringen gav under förra året Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i uppdrag att etablera ett nytt tillsynssystem inom säkerhetsskyddsområdet – något som nu trätt i kraft.

Tillsynssystemet innebär i praktiken att verksamhetsutövare som innehar SUA-avtal får ett betydligt större ansvar för att utöva tillsyn och rapportera brister i det egna leverantörsledet.

Med anledning av de nya kraven tog vi en pratstund med Erica Eriksson och Pierre Gudmundson, SRI:s experter inom personalsäkerhet och säkerhetsskydd, för att förstå mer om hur skärpningarna kommer att påverka svenska verksamheter och vad de kan göra för att säkerställa att eventuella brister åtgärdas snabbt.

Experter inom personalsäkerhet - Pierre Gudmundson och Erica Eriksson

”Säkerhetsskyddslagen förnyades och började gälla i sin nya form 2018/2019. Regeringen föreslog därefter, i februari 2021, att lagen skulle skärpas ytterligare. Försvarsmakten och Säkerhetspolisen fick då i uppdrag att analysera och ta fram förslag på skärpningar. Dessa förslag presenterades i oktober 2021. Vissa av de förslagna åtgärderna klubbades igenom direkt och började gälla redan i december och resterande föreslagna åtgärder trädde i kraft den 1 januari 2022,” berättar Pierre.

Parallellt med den ökade tillsynen kan verksamheter som brister i säkerhetsskyddet åläggas viten på upp till 50 miljoner kronor.

Det saknas ofta flera viktiga pusselbitar inom området Personalsäkerhet och många arbetsgivare kommer snabbt behöva göra insatser för att både följa lagen och samtidigt undvika viten, berättar Erica.

Ericas erfarenhet är att många organisationer upplever utmaningar kopplat till att implementera dessa nya processer och få ihop helheten och att det är många som hör av sig för att få stöttning och konsultation.

”Om man stannar upp, reflekterar och sätter tydliga processer som kommuniceras innan man börjar med exempelvis säkerhetsprövningar har man mycket att vinna. Dels vinner man medarbetarnas förtroende och minskar risken att hamna i diskrimineringsärenden. Dels kan man kan tydligt se att alla lagstyrda komponenter är på plats, som exempelvis uppföljande säkerhetsprövning och utbildning,” menar Erica.

”Det positiva är att det finns lågt hängande frukt gällande de insatser som krävs för att linjera med lagkrav och därmed även undvika dessa hissnande vitesbelopp. När vi tar oss an ett nytt uppdrag brukar det börja med en ordentlig inventering av vad som finns på plats, vad som saknas och var bristerna är mest akuta,” fortsätter Erica.

Pierre Gudmundson berättar att han också upplevt ett ökat antal förfrågningar från svenska verksamheter kopplade till just säkerhetsskydd sedan de nya kraven trädde i kraft.

Arbetsgivare som själva insett att de inte har alla pusselbitar på plats kontaktar oss då de är oroliga för att de inte linjerar med säkerhetsskyddslagen och behöver hjälp med att hamna på grönt, säger Pierre och fortsätter:

”Som Erica nämner finns det lågt hängande frukt kopplat till insatser som verksamheterna själva kan göra, eller i samarbete med en partner som oss, och som en proaktiv hjälp för våra kunder har vi bland annat tagit fram en checklista som de kan använda för att utvärdera sitt eget nuläge, reducerar risker och ökar compliance mot lag och avtal inom personalsäkerhetsområdet.”

SRI har tagit fram en heltäckande verktygslåda inom säkerhetsskydd. Den täcker in allt ifrån policy-dokument och verktyg för chefer som ska arbeta med säkerhetsprövning till digitala utbildningar inom säkerhetsskydd, som underlättar vid kontroll från tillsynsmyndigheter och minimerar tidsåtgång för alla inblandade.

”Just kombinationen av strategiska och operativa insatser som kan sjösättas parallellt har visat sig vara mycket effektivt. På ledningsnivå är man mån om både tids- och kostnadsaspekten och vi kan på detta sätt värna om båda. Ett exempel på detta är våra digitala utbildningar Grundkurs säkerhetsskydd, Intervjuledare säkerhetsprövning och Uppföljande säkerhetsprövning har blivit väldigt uppskattade då de underlättar för arbetsgivare att snabbt och kostnadseffektivt hamna på rätt köl när det gäller kravet på utbildning för personal inplacerad i säkerhetsklass,” säger Erica avslutningsvis.

SRI:s checklista för att reducera risk och öka compliance inom Personalsäkerhet:

  • Säkerställ så att verksamheten har en utsedd säkerhetsskyddschef och att denne har uppdaterad och korrekt kunskap om de förändringar som nu trätt i kraft kopplat till säkerhetsskyddslagen.
  • Se över verksamhetens rutiner kring hur initial säkerhetsprövning genomförs.
  • Säkerställ att rutiner för on/off-boarding fungerar för medarbetare som inplaceras i en säkerhetsklassad befattning.
  • Se över verksamheter rutiner för det uppföljande säkerhetsprövande arbetet så att det både bedrivs, fungerar och dokumenteras på ett korrekt sätt.
  • Säkerställ att personal som genomför de initiala säkerhetsprövningarna är utbildade på området.
  • Genomför uppföljande säkerhetsprövande samtal med alla medarbetare som är inplacerade i en säkerhetsklassad befattning och ompröva om lämpligheten ska kvarstå.
  • Säkerställ att alla som ingår i säkerhetskänslig verksamhet också har lämplig utbildning och kunskap om vad detta innebär samt vilka krav och förväntningar som finns.
  • Säkerställ att personal som genomför de uppföljande säkerhetsprövande samtalen har kunskap om hur dessa samtal ska gå till, vad som ska avhandlas, hur de ska dokumenteras och på vilka grunder beslut bör tas.
® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb