Människan och mänskliga riskindikatorer i fokus på SRI:s utbildningsdag

Vi lever i en föränderlig och osäker värld. I vår målsättning om att bidra till ett säkrare Sverige behöver vi på SRI därför ständigt kompetensutveckla oss själva för att ha färsk kunskap om vår omvärld, riskfaktorer och riskindikatorer, vilka aktörer som är aktiva och i vilka olika typer av kanaler vi kan hitta indikatorer på riskbeteenden hos individer.

I början av november samlade vi alla våra medarbetare under en heldag med fokus på lärande och att hitta nya perspektiv inom tre högaktuella ämnesområden: Informationspåverkan, Extremism och internetfenomenet Incel. Till vår hjälp hade vi fem föreläsare, alla med unika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.

Mänskliga riskbeteenden - utbildning på SRI

Trollfabriker och informationspåverkan

Under de senaste åren har man regelbundet kunnat läsa om bland annat statsunderstödd valpåverkan och begrepp som ”fake news”, ”micro-targeting” och ”trollfabriker”. Vi ville därför lära oss mer och få insikt i hur desinformation sprids i bland annat sociala medier, hur påverkan i stor skala går till, hur dessa organisationer verkar för att tysta och misskreditera opinionsmotståndare och vilka indikatorer man bör vara vaksam kring.

I dagens första föreläsningen fick våra deltagare lyssna till en prisbelönt grävande journalist och författare som under flera års tid undersökt så kallade ”trollfabriker”, välfinansierade och statsunderstödda organisationer som syftar till att påverka opinion i sin beställares önskade riktning.

Föreläsaren har i detalj kartlagt trollfabrikernas koppling till statsmaskineriet, hur opinionspåverkan i stor skala går till i praktiken samt hur dessa organisationer outtröttligt arbetar för att främja sitt lands politiska målsättningar.

Utöver kunskap och värdefulla insikter delade föreläsaren med sig av en stark personlig berättelse om det höga personliga pris som hen själv och andra journalister har fått betala efter att ha kommit dessa organisationer för nära inpå skinnet.

Extremism och radikalisering

Rekrytering till politiska och religiösa extremistmiljöer med hjälp av Youtube och sociala medier är vanligt förekommande – men hur går det till och hur kommer det sig att så många till synes vanliga personer väljer att ansluta till en extremistorganisation?

I två av våra föreläsningar fick våra medarbetare insyn i hur extremistiska organisationer som omnämns flitigt i svensk och internationell press växt fram och hur rekrytering och radikalisering av nya medlemmar går till.

Till vår hjälp för att förkovra oss i ämnet hade vi ytterligare en prisbelönt grävande journalist som under många år granskat extremistmiljöer – även hen till ett högt personligt pris – samt en person som tidigare varit en central gestalt i en extremistisk organisation. I dessa föreläsningar fick vi en unik inblick i hur dessa organisationer är uppbyggda och kunskap om en uppsjö av viktiga indikatorer och modus som kan hjälpa oss att lättare identifiera risk hos individer.

Incel och ensamagerande våldsverkare

Incel och Incel-rörelsen är en sub-kultur som på senare år växt fram som ett internetbaserat fenomen på webbsidor och chattforum. Ordet är en sammanslagning av engelskans ”involuntary celibate” och sub-kulturen är skapad av män som upplever svårigheter att hitta kärleksrelationer med kvinnor och då vänder sig till dessa forum för diskussion – ofta med en aggressiv och hatisk ton.

Incel-rörelsen har även framkallat våldsdåd av ensamagerande våldsverkare som valt att attackera kvinnor till stor utsträckning. Våldsdåden motiveras av att våldsverkarna vill hämnas på sexuellt aktiva kvinnor och män för sin sociala utslagning

Vi ville veta mer om sub-kulturen, hur utbredd den är, vilka riskindikatorer som finns och vad som görs för att proaktivt identifiera potentiella våldsverkare.

Till vår hjälp hade vi en forskningschef på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och en professor vid Institutionen för psykologi på ett av våra svenska universitet. Föreläsarna gav oss en gedigen inblick i den ofta mörka och destruktiva kultur som finns bland de individer som identifierar sig som Incels, ny kunskap om begrepp som ”Chad and Stacy” och ”Looksmaxxing” samt indikatorer och insikter kring den människosyn som kultiveras kopplat till båda könen och deras upplevda roll i en Incels oförmåga att forma nära relationer.

Våra föreläsare har även varit delaktiga i framtagningen av ett verktyg som, med hjälp av algoritmer och jämförelsedata från bekräftade våldsverkare, idag används för att identifiera potentiella våldsverkare och terrorister.

Utbildningstörst bland SRI:s analytiker och säkerhetsexperter

I takt med att risk-grupper och individer ändrar modus eller förflyttar sig mellan olika typer av kommunikationskanaler eller nya risk-grupperingar, riskområden och hot växer fram behöver vi vidareutbilda oss. Utbildning och kunskapsutbyte står därför högt på agendan för SRI:s analytiker och säkerhetsexperter. Våra team präglas av en konstant vilja att kompetensutveckla sig och både interna och externa specialist-utbildningar är ett återkommande inslag i våra medarbetares vardag.

Återkopplingen från hela gruppen var att utbildningsdagen gav många nya insikter och att mycket av kunskapen direkt kan appliceras i det dagliga arbetet, bland annat i arbetet med informationsinhämtning från öppna källor (OSINT) såväl som säkerhetsprövning.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb